دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصیل پژوهشی

1. وضعیت فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396


2. بررسی سطح سرمی اینترلوکین 17 در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

محمدرضا زنگویی