ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 آزمایشگاه ژنتیک دکتر بذر افشانی، کرمان، ایران

5 آزمایشگاه دکتر فاطمه نبی پور، کرمان، ایران

10.22122/ajcr.2018.119289.1025

چکیده

مقدمه: سرطان معده توسط اختلالات ژنتیکی واپی ژنتیکی متعدد ایجادشده وژن P53  از شایعترین ژن های جهش یافته دراین بیماری می باشد. ارتباط بین جهش P53وخصوصیات بالینی- آسیب شناسی(clinico pathologic)  سرطان معده درمطالعات قبلی به صورت متناقض گزارش شده است. هدف این مطالعه تعیین جهش های حذفی ومضاعف شدگی ژنp53 با روش MLPA وبررسی ارتباط جهشP53با خصوصیات بالینی پاتولوژیکی سرطان معده بوده است.
روش: 60 بیمارمبتلابه سرطان معده دراین مطالعه واردشده و تمام 11 اگزون ژن P53 با  روش MLPAبررسی شدند.
یافته‌ها: شایعترین اگزون جهش یافته اگزون 1بود. ارتباطی معنی دار بین جهش P53 و برخی خصوصیات تومور مانند متاستاز به غددلنفاوی (P:0.032) و تمایز یافته بودن آن(P:0.04) یافت شد.
نتیجه‌گیری: باتوجه به اینکه شایعترین اگزون جهش یافته ژنP53 دراین مطالعه اگزون 1 بود،ممکن است مطرح کننده نقش مهم این اگزون درسرطان زایی این بیماری باشد.فراوان تر بودن جهش های P53 دربیماران سرطان معده با درگیری غددلنفاوی نشانگر نیاز به شیمی درمانی نئوادجوانت شدیدتروپیگیری دقیق تربیماران با P53جهش یافته به منظور پیشگیری ازعودبیماری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evalution of deletion duplication mutation of p53 gene in gastric cancer patients in Kerman city by MLPA technique

نویسندگان [English]

  • Leila Panahandeh 1
  • Fateme Nabipour 2
  • mohammad reza bazrafshani 3
  • farida hassanzadeh 4
  • sahra sahraeian 5
1 Resident, Department of Pathology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pathology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Genetic, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Doctor Bazrafshani genetic labratory, Kerman, Iran
5 Doctor Fateme Nabipour patobiology labratory, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Gastric cancer (GC) is a heterogeneous disease driven by multiple genetic and epigenetic aberrations. Tp53   gene is commonly mutated in GC  and  correlation ofp53 mutation with clinicopathological features is contraversial. The aim of this study was firstly detection of deletion/duplication mutations in T P53 exones using multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) method in GC patients and ,Secondly, we investigated p53 mutation relationship with GC clinicopatholoic features.
Method: 60 GC patients were enrolled in this study and  all  11 Tp53  gene exones were assessed by MLPA  method.
Results: most  mutation was occurred  in exon 1.p53 mutation was found most frequently in GC  with  lymph node  metastasis(p:0.032) and  differentiated GC(P:0.04) .
Conclusion: Regarding most mutations were located in exon 1,this exone may play important role in GC carcinogenesis.              More common p53 mutation in GC with lymph node metastasis indicates GC with p53 mutation may need intensive adjuvant chemotherapy or frequent follow up to prevent relapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastric cancer
  • p53
  • MLPA