الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تغذیه و بیماری های متابولیک، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه، ایران

3 گروه کودکان، بیمارستان ابوذر، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم های غذایی، داشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22122/ajcr.2018.116999.1022

چکیده

مقدمه:
تأخیر رشد عبارت است از عدم انطباق منحنی رشد کودک با منحنی رفرنس وانحراف از آن که به صورت نخستین علامت پس از سوءتغذیه بروز می کند. براساس چهارچوب نظری یونیسف، الگوی دریافت غذایی کودک یکی از عوامل بلافصل سوء تغذیه کودکان است. در این مطالعه ارتباط بین الگوی دریافت غذایی کودک با تأخیر رشد کودکان 36-3 ماهه بررسی شد.
روش کار:
مطالعه به صورت مورد-شاهدی روی 180 کودک تحت پوشش مراکز بهداشتی اهواز انجام شد. گروه مورد و شاهد از نظر جنس همسان سازی شدند. کودکان مورد کودکانی بودند که نمودار رشد آنها حداقل برای دو ماه متوالی افقی یا نزولی بود. کودکان شاهد کودکانی بودند که نمودار رشد آنها سیر صعودی داشت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه حضوری با مادر، مراجعه به پرونده بهداشتی خانوار، پرسش ازمادر در خصوص دریافت غذایی کودک در 24 ساعت گذشته استفاده شد.
یافته ها:
8/17 درصد (32 کودک) کودکانی که وارد مطالعه شدند را کودکان زیر 6 ماه تشکیل دادند. تغذیه انحصاری با شیر مادر تازمان مطالعه درمورد آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این زیرگروه بررسی آماری اختلاف معناداری را بین دو گروه نشان نداد (15/0=P). اما در کودکان بالای 6 ماه و با تغذیه تکمیلی، براساس الگوی دریافت غذایی کودک تجزیه وتحلیل آماری اختلاف کاملا معناداری را بین دو گروه نشان داد (001/>P). سن شروع تغذیه تکمیلی بین دو گروه اختلاف معنی داشت (0.001>P).
نتیجه گیری:
این تحقیق نشان داد که الگوی دریافت غذای کمکی روی تفاوت در الگوی رشد این کودکان مؤثر بوده ومی‌تواند هم خطر ایجاد سوءتغذیه در کودکان این سنین این شهرستان را بالا ببرد و هم به تشدید آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supplementary feeding pattern and its association with growth faltering among 3-36 months old children

نویسندگان [English]

  • Majid Karandish 1
  • Davoud Vahabzadeh 2
  • Hassan Al-Taieb 3
  • Mohammad Hossein Haghighizadeh 4
  • Azadeh Aminpoor 5
1 Nutrition and Metabolic Diseases Research Center and Department of Nutrition, School of Paramedical Sciences, Ahvaz Jundi-Shapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Maternal and Childhood Obesity Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
3 Department of Pediatrics, Abuzar Hospital, School of Medicine, Ahvaz Jundi-Shapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 4- Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Ahvaz Jundi-Shapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5 Department of Community Nutrition, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Growth faltering, characterizing with inconsistency between current child growths curves with the reference growth curves is first and main sign of malnutrition. Based on UNICEFُs conceptual framework for child malnutrition, food intake is one of the immediate causes to child malnutrition. This survey has studied this relation.

Methods:
This case-control study conducted on 180 Children aged 3-36 months old. Two groups were matched based on the sex. The cases were children whose growth curves were horizontal or downward for at least two recent consecutive months. The controls were children with upward growth curves. Data collection was done by face to face interview, family file at the health centers, child food intake assessing by 24h dietary food recall from his mother.

Results:
%17.8 of Childs that have been recruited in the study was under 6 months old. Exclusive breastfeeding from birth to the study time about them was evaluated. This variable did show any significance between two groups, likely because of small sample size of this subgroup (P=0/157). Supplementary feeding pattern showed significant difference between two groups (P>0/001). There was a significant difference based on the age of supplementary feeding initiation between groups (P>0/001).

Conclusion:
This study revealed that supplementary feeding pattern is effective on child growth differences between these two groups. It can induce and potentate risk of child malnutrition in this age in this state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplementary feeding
  • Growth faltering
  • 3-36 months old child