نمایه نویسندگان

آ

 • آل طیب، حسن الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 29-34]

ا

 • ایرانمنش، الهام پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 9-18]
 • امین پور، آزاده الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 29-34]

ب

 • بذرافشانی، محمدرضا ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 1-8]

پ

 • پناهنده، لیلا ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 1-8]

ح

 • حسن زاده، فریدا ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 1-8]
 • حسینی نسب، علی نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 19-28]
 • حسینی نسب، علی پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 9-18]
 • حقیقی زاده، محمد حسین الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 29-34]

ش

 • شکیبی، محمدرضا نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 19-28]

ص

 • صحرائیان، صحرا ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 1-8]

ک

 • کاراندیش، مجید الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 29-34]

م

 • مبشر، مینا نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 19-28]
 • مبشر، مینا پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 9-18]

ن

 • نبی پور، فاطمه ارزیابی جهش‌های از نوع حذف و اضافه ژن p53در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 1-8]

و

 • وهاب زاده، داود الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه [دوره 3، شماره (2-1)، 1397، صفحه 29-34]