نویسنده = کارآموزیان، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نتایج یک ساله دیسککتومی باز کمر در بیمارستان باهنر در سال ۱۳۹۱

دوره 2، شماره (2-1)، بهار 1396، صفحه 54-59

سعید کارآموزیان؛ احسان کیخسروی