مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور (AJCR) - فهرست مقالات