مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور (AJCR) - همکاران دفتر نشریه