مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور (AJCR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله