پژوهش های بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله: اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، گروه اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پیش زمینه: در سیستم درمانی، ارائه کننده مراقبت های درمانی و تصمیم گیران، بر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) در برنامه دستیاری تاکید می کنند. این رویکرد نه تنها به توسعه مهارت های لازم جهت انجام امور پزشکی کمک می کند بلکه به یادگیری اصول تحقیق مرتبط با نشر مقالات و شواهد نیز کمک می نماید. اما مطلب زیادی در رابطه با مشکلات پژوهشی در دوره های دستیاری دانشگاه ما بررسی نشده است. هدف ما از این مطالعه مشخص کردن موانع تحقیقاتی است که دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان ممکن است در فضای آموزشی با آن روبرو باشند و نیز تعیین عواملی که بر فعالیت های پژوهشی آن ها اثر می گذارند.
روش: این یک مطالعه مقطعی توصیفی است.  270 نفر از دستیاران بالینی رشته های مختلف دانشگاه به سؤالات مورد نظر پاسخ دادند. داده ها از طریق یک پرسشنامه معتبر گردآوری شدند. میزان پاسخگویی حدود 52% بود.
نتایج: اکثر پاسخ دهندگان سه نوع از موانع را بیان نمودند که بیشترین تاثیر را بر فعالیت های تحقیقاتی آنها دارند. بیشترین اجماع در مورد آموزش های لازم در توسعه مهارت های پژوهشی بود. مشکلات حرفه ای و شخصی و همین طور منابع و نحوه مدیریت آن ها نیز دیگر انواع موانع را شامل می شدند. اختلاف قابل توجهی در رابطه با رشته و مقطع تحصیلی دستیاران در خصوص این موانع وجود نداشت.
نتیجه گیری: همه دستیاران  در همه سطوح تحصیلی عوامل مشابهی را مورد تاکید قرار دادند که بر فعالیت های تحقیقی آن ها اثر می گذاشت و مهم ترین آن ها مهارت های پژوهشی آن ها همچون بررسی متون مرتبط با نگارش علمی بود. بنابراین، یافته های ما نشان می دهند که دستیاران می توانند تحقیقات علمی و موثری را در دوره خود انجام دهند، مشروط به آن که بتوانیم دوره های آموزش مهارت های پژوهشی طراحی کنیم که موجب رشد آنان در دانشگاه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clinical Research in Residency program at a Glance: A Survey at the University Kerman Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Elham Iranmanesh 1
  • Ali Hosseninasab 2
  • Mina Mobasher 3
1 Afzalipour school of Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour school OF Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Ethics and Medical History, Afzalipour school OF Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Evidence Based Medicine (EBM) training in residency program not only facilitates development of skills needs to practice of medicine but also helps learning of research principles involve publishing evidence. In this study, we aim to clarify the research barriers which residents in Kerman University of Medical Sciences may face in our health care setting and to determine factors influencing their research activities.
Method: This is a descriptive cross sectional study. The study sample consisted of 140 medical residents of all fields of the University. Data were collected by a reliable and valid administered questionnaire related to 5 obstacle in research including educational, Personal and professional, Resources and their management.  
Results: Three types of obstacles were considered to affect research activities by most of the respondents, with maximum agreement identifying educational obstacles in research skills development. Personal and professional, Resources and their management were included two the other type of obstacles. There were no significant differences by field of study, and durations of their course in these issues.
Conclusions: All residents in all grade of education emphasized similar factors influenced their research activities, the most important of which was their research skills such as literature review and scientific writing. Therefore, our findings show that the student specialists can conduct scientific and effective research in their course provided that we can design research training courses to develop staff and their trainees in our university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Obstacles
  • Residents