مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور (AJCR) - اهداف و چشم انداز