فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی بعد از ارسال مقاله:

  • سردبیر مقاله را بررسی خواهد کرد و آن را به همکار یا معاون سردبیر که متخصص در این زمینه است، ارجاع می دهد.
  • ویراستار معیارهای فرآیند داوری خارجی که حدود 40% از مقالات را شامل می شود، را با کار ارزیابی می کند. فرآیند داوری مقالات بدون نام نویسندگان، در بیشتر موارد با حداقل دو فرآیند داوری استفاده می شود.
  • هنگامی که مقاله ارسالی بررسی شد، ویراستاران آن را در یک جلسه که به طور منظم برگزار می شود، مورد بحث قرار می دهند. در صورت علاقه مندی به یک مقاله، توسط یکی از مشاوران آماری بررسی خواهد شد.
  • ویراستار با نویسنده یا همکار نویسنده بر مفهوم علمی مقاله کار می کند و دورهای اضافی داوری و بررسی تا زمانی که مقاله آماده پذیرش شود، ادامه پیدا خواهند کرد.