مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور (AJCR) - مقالات آماده انتشار