دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اصیل پژوهشی

وضعیت فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396


بررسی سطح سرمی اینترلوکین 17 در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

محمدرضا زنگویی