هزینه انتشار

سابمیت و انتشار مقالات در مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلی پور رایگان می باشد