فرایند پذیرش مقالات

فرآیند بررسی بعد از ارسال مقاله:

  • سردبیر مقاله را بررسی خواهد کرد و آن را به دبیر تخصصی مجله جهت انتخاب داوران، ارجاع می دهد. فرآیند داروی بر حسب مورد با انتخاب دو یا سه نفر داور انجام می شود.
  • پس از انجام داوری، نتیجه به نویسنده ارسال می شود و درصورت لزوم اصلاحات از نویسنده خواسته می شود.
  • بعد از دریافت اصلاحات از نویسنده، مقاله برای ویراستاری ارسال می شود.
  • باید متذکر شویم:
  • دبیر تخصصی معیارهای فرآیند داوری خارجی که حدود 40% از مقالات را شامل می شود، را ارزیابی می کند. 
  • هنگامی که مقاله ارسالی بررسی شد، هیأت سردبیری و تحریریه آن را در یک جلسه که به طور منظم برگزار می شود، مورد بحث قرار می دهند. در صورت علاقه مندی به یک مقاله، توسط یکی از مشاوران آماری بررسی خواهد شد.
  •  دورهای اضافی داوری و بررسی تا زمانی که مقاله آماده پذیرش شود، ادامه پیدا خواهند کرد.