نمایه شدن خلاصه مقالات انگلیسی ارسالی

 

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند، نویسندگانی که مایل هستند خلاصه مقالات آنها در سایت انگلیسی مجله بارگذاری شود و در مراحل بعدی در سایت های معتبر ایندکس گردد،  می توانند خلاصه مقالات انگلیسی خود را تا حدود 1000 کلمه ارسال نمایند.