پیوندهای مفید

کمیسیون نشریات معاونت تحقیقات و فناوری


مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی


کمیته‌ی ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی


ثبت کارآزمایی بالینی


دانشگاه علوم پزشکی کرمان


دانشکده پزشکی افضلی پور کرمان


بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور