اعضای هیات تحریریه

سردبیر

آقای دکتر محمدرضا شکیبی

روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

mr_shakibikmu.ac.ir

مدیر مسئول

خانم دکتر مینا مبشر

اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

mobasherrazi.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

آقای دکتر شهریار دبیری

پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

sh_dabirikmu.ac.ir

آقای دکتر سیدنورالدین نعمت اللهی ماهانی

علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

nnematollahikmu.ac.ir

آقای دکتر محمد خاکساری

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

mkhaksarikmu.ac.ir

آقای دکتر حمید نجفی پور

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

najafipourhyahoo.co.uk

آقای دکتر وحید شیبانی

فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

vsheibani2yahoo.com

آقای دکتر امیررضا صادقی فر

ارتوپدی (فلوشیپ شانه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

amirsf2000yahoo.com

آقای دکتر محمد رضا درودیان

بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

anespainyahoo.com

آقای دکتر علی جمعه زاده

فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

a.jomehzadehkmu.ac.ir

اقای دکتر محمد رضا لشکری زاده

جراحی عمومی (فوق تخصص توراکس) دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

lashkarizadehkmu.ac.ir

خانم دکتر مژگان سنجری

غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

mjnsanjarigmail.com

خانم دکتر مهین اسلامی شهربابکی

روانپزشکی (فوق تخصص کودک و نوجوان) دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

mahineslamiyahoo.com

آقای دکتر حمید شریفی

اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده بهداشت

sharifihamigmail.com

آقای دکتر محسن بارونی

اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

mohsenbaroonigmail.com

خانم دکتر مریم اخوتی

کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

okhovati.maryamgmail.com

خانم دکتر شهناز عالی

زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

shahnaz.aaligmail.com

آقای دکتر رضا ملک زاده

گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران / دانشکده پزشکی

malekams.ac.ir

آقای دکتر محمدباقر اولیاء

روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد / دانشکده پزشکی

owliassu.ac.ir

آقای دکتر حمید شکوهی

طب اورژانس دانشگاه جرج تاون آمریکا / دانشکده پزشکی

hshokoohimfa.gwu.edu

خانم دکتر نفیسه عطاپور

فیزیولوژی دانشگاه موناش استرالیا

nafiseh.atapourmonash.edu

آقای دکتر فرشاد منصوری

فیزیولوژی دانشگاه موناش استرالیا

farshad.mansourimonash.edu

آقای دکتر علیرضا پارساپور

اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی

aliparsatums.ac.ir

آقای دکتر علیرضا میلانی فر

اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/ پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، ابن سینا

amilanifaryahoo.com

آقای دکتر مجتبی پارسا

اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران / دانشکده پزشکی

mparsasina.tums.ac.ir

آقای دکتر عظیم میرزازاده

داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران / دانشکده پزشکی

mirzazadtums.ac.ir

آقای دکتر شهرام یزدانی

ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / دانشکده پزشکی

sh_yazyahoo.com

آقای دکتر بهزاد شمس

کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشکده پزشکی

shamsmed.mui.ac.ir

خانم دکتر طاهره چنگیز

فارماکولوژی-آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

changizedc.mui.ac.ir

کارشناس نشریه

خانم اکرم خالقی

پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان / دانشکده پزشکی افضلی پور

akramkhaleghi74gmail.com