پرسش‌های متداول

مقالات ارسالی شامل چه موضوعاتی می شوند؟

مقالات علاوه بر موضوعات بالینی و علوم پایه به حیطه های سیاست گذاری، اخلاق، حقوق بشر، پزشکی اجتماعی و نیز جامعه شناسی پرداخته می شوند.

داوری مقالات چه مدت زمانی طول می کشد؟

بستگی به موضوع مقاله ارسالی و مدت زمان پاسخگویی هر یک از داوران دارد که در نهایت بعد از اتمام فرآیند داوری، مقاله برای اصلاح به نویسنده مسئول ارسال می شود. در نهایت به طور میانگین طی 3 هفته داوری مقالات به طول می انجامد.

فرآیند پذیرش مقالات چه مدت زمانی طول می کشد؟

بستگی به موضوع مقاله ارسالی، موارد اصلاحی و مدت زمان پاسخگویی هر یک از داوران و نویسندگان دارد که در نهایت بعد از اتمام فرآیند پذیرش، مقاله برای ویراستاری ارسال می شود. در نهایت به طور میانگین طی 2 ماه پذیرش مقالات به طول می انجامد.

بعد از پذیرش مقاله، چه فرآیندی طی می شود تا مقاله منتشر شود؟

پس از پذیرش نهایی، مقاله به ویراستاری ارسال می شود تا از لحاظ فنی و ادبی بررسی شود و بعد از صفحه آرایی، پروف مقاله جهت اصلاح به نویسنده مسئول ارسال می شود.

آیا تکمیل و ارسال فرم های تعهد الزامی است؟

بله، فرم های تکمیل شده به منزله تعهدی است که هر یک از نویسندگان به مجله خواهند داشت که پیش از این، مقاله به مجله دیگری فرستاده نشده و تا کسب موافقت کتبی این مجله نیز به جای دیگری ارسال نخواهد شد.

پس گرفتن مقاله تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در مراحل اولیه روند بررسی که هنوز هیچ گونه هزینه ای در قبال بررسی، انجام داوری ها و اصلاحات آن صورت نگرفته است، پس گرفتن مقاله توسط نویسنده مسئول امکان پذیر است و این درخواست باید به صورت کتبی و از سوی نویسنده مسئول ارسال گردد. بدیهی است بعد از پذیرش مقاله این امکان وجود ندارد.