اهداف و چشم انداز

 

این مجله پژوهش های در بالین را که با شیوه های کارآزمایی، پیمایشی، آزمایشگاهی و ....  در رشته های نفرولوژی، گوارش، تنفس، قلب، خون و انکولوژی، رادیولوژی، پاتولوژی و ژنتیک، فیزیولوژی، میکروبیولوژی و انگل شناسی به انجام می رسند، و موضوعات اخلاقی و اجتماعی پژوهش های بالینی را به چاپ می رساند.