شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های شایع دستگاه ادراری در کودکان بستری با تشخیص پیلونفریت حاد

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دستیار تخصصی بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:پیلونفریت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کودکان می‌باشد. درمان به ‌موقع با آنتی‌بیوتیک مناسب نقش مهمی در بهبود بیماری و جلوگیری از پیشرفت و عوارض دراز مدت آن دارد. درمان تجربی پیلونفریت نیازمند شناسایی شایع‌ترین میکروارگانیسم‌های ایجادکننده‌ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن‌ها می‌باشد. با توجه به افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های موجود و تغییر الگوی مقاومت آن‌ها با گذشت زمان و در مکان‌های مختلف، این مطالعه با هدف بررسی شیوع مقاومت آنتی‌بیوتیکی میکرو‌ارگانیسم‌های شایع دستگاه‌ ادراری در کودکان بستری با تشخیص پیلونفریت حاد در شهر کرمان از فروردین ماه سال 1393 تا پایان اسفند ماه سال 1394 انجام شده است.
شیوه مطالعه: در این مطالعه توصیفی-مقطعی 181 کودک بستری با تشخیص پیلونفریت حاد مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌گیری در کودکان بدون اختیار به ‌وسیله‌ کاتتر ادراری و در کودکان دارای اختیار به روش نمونه وسط ادرار انجام شد. آنتی‌بیوگرام کشت‌های مثبت به روش دیسک دیفیوژن برای تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌ها انجام گردید.
یافتهها: در این مطالعه شایع‌ترین ارگانیسم، اشریشیاکلی با فراوانی 72.6% بوده است. این میکروارگانیسم بیش‌ترین مقاومت را در برابر آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی کوتریموکسازول (46.6%) و سفالکسین (46.6%) و کم‌ترین مقاومت را در برابر آنتی‌بیوتیک خوراکی نیتروفورانتوئین (2.2%) و آنتی‌بیوتیک‌های وریدی سفتریاکسون (3.4%) و آمیکاسین (3.7%) نشان داد.
نتیجهگیری: با توجه به یافته‌های این مقاله پیشنهاد می‌شود در شهر کرمان در مواردی که لازم است، ادامه‌ درمان پیلونفریت به صورت سرپایی انجام شود و از آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی کوتریموکسازول و سفالکسین به ‌دلیل مقاومت بالا استفاده نشود. با توجه به تمایل بیش‌تر به مصرف آنتی‌بیوتیک‌های تزریقی سفتریاکسون و آمیکاسین به علت مقاومت کم‌تر آن‌ها، توصیه به‌ تغییر دوره‌ای استفاده از این دارو‌ها در درمان پیلونفریت حاد می‌شود تا از افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها جلوگیری ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Antibiotic Resistance of Common Microorganisms of Urinary Tract: A Study on Children with Acute Pyelonephritis

نویسندگان [English]

  • Saeideh Parvaresh 1
  • Elham Mohadesrad 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Resident of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Pyelonephritis is one of the most common pediatric diseases. Early treatment with appropriate antibiotics plays an important role in improving the disease and preventing its progression and long-term complications. Experimental treatment of pyelonephritis requires identification of the most common involved microorganisms and their antibiotic resistance patterns. Due to the increase of antibiotic resistance and changes of resistance pattern in different places and over time, this study was performed to investigate the prevalence of antibiotic resistance against common microorganisms of urinary tract in children with acute pyelonephritis hospitalized in Afzalipour Hospital of Kerman/ Iran during 2014 to 2015.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed on 181 children with acute pyelonephritis who were hospitalized in Afzalipour Hospital of Kerman during 2014 to 2015. Urine samples were collected from children with urinary incontinence using urine catheter and from children without urinary incontinence through mid stream clean-catch method. Then, the antibiogram test was performed on positive cultures using disk diffusion method to determine the antibiotic resistance.
Results: Escherichia coli was the most prevalent microorganism (72.6%). This microorganism showed the highest resistance to Co-trimoxazole (46.6%) and Cephalexin (46.6%) and lowest resistance to oral Nitrofurantoin (2.2%) and IV Ceftriaxone (3.4%) and Amikacin (3.7%).
Conclusion: It is suggested that in outpatient treatment of patients with pyelonephritis in Kerman region, avoid using oral Cotrimoxazole and Cephalexin due to their high resistance. Since there is high tendency to use IV Ceftriaxone and Amikasin, it is recommended to change these antibiotics periodically in order to prevent antibiotic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pyelonephritis
  • children
  • Antibiotic Resistance
1. Ilic T, Gracan S, Arapovic A, Capkun V, Subat- Dezulovic M, Saraga M. Changes in bacterial resistance patterns in children with urinary tract infections on antimicrobial prophylaxis at University Hospital in Split. Medical Science Monitor 2011;17(7):355-61.
2. Habib S. Highlights for management of a child with a urinary tract infection. Int J Pediatr 2012;2012:943653.
3. Zorc JJ, Kiddoo DA, Shaw KN. Diagnosis and management of pediatric urinary tract infections. Clin Microbiol Rev 2005;18(2):417-22.
4. kliegman R, stanton B, geme J,schor F.Nelson Textbook of Pediatrics. 20th ed. New York: Elsevier; 2015.
5. Fankhauser C, Schrenzel J, Prendki V, Ris F, Schiffer E, Gastmeier P, Harbarth S, et al. Prevalence of extended-spectrum betalactamase producing–Enterobacteriaceae (ESBL-E) carriage on admission at Geneva University Hospitals (HUG). Antimicrob Resist Infect Control 2015; 4(1): 120.
6. Spencer JD, Schwaderer A, McHugh K, Hains DS. Pediatric urinary tract infections: an analysis of hospitalizations, charges, and costs in the USA. Pediatr Nephrol 2010;25(12):2469–75.
7. Elder J. Urologic Disorders in Infants and Children. Behrman R, Kliegman R, Jenson H. Nelson Text Book of Pediatrics. 18 th ed. Philadelphia:Sunders; 2008. p. 2223-26.
8. Mandell G, Douglas R, Bennett J, Dolin R, Blaser M. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. Philadelphia, Pa: Elsevier, Saunders; 2015. p. 235-51.
9. Dahle KW, Korgenski EK, Hersh AL,Srivastava R, Gesteland PH. Clinical value of an ambulatory-based antibiogram for uropathogens in children. J Pediatric Infect Dis Soc 2012; 1(4): 333-6.
10. Copp HL, Shapiro DJ Hersh AL. National ambulatory antibiotic prescribing patterns for pediatric urinary tract infection, 1998–2007. Pediatrics 2011; 127(6): 1027-33.
11. Cockerill F. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Twenty-first Informational Supplement: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012.
12. Gonzalez CM, Schaeffer AJ. Treatment of urinary tract infection: what's old, what's new, and what works. World J Urol 1999;17(6):372-82.
13. Fesharakinia A, Malekaneh M, Hooshyar H, Gholian Aval M, Gandomy-Sany F. The survey of bacterial etiology and their resistance to antibiotics of urinary tract infections in children of Birjand city. J Birjand Univ of Med Sci 2012;19(2):208-15. Persian.
14. Farshad S, Emamghorashi F, Amin-Shahidi M. Epidemiologic evaluation of virulence genes, pap, sfa, cnf-1, hlyin E. colistrains isolated from children withurinary tract infection. Iran J Med Microbiol 2009;2(3- 4):31-7. Persian.
15. Chang SL, Shortliffe LD. Pediatric urinary tract infections. Pediatr Clin North Am 2006;53(3):379-400.
16. Das RN, Chandrashekhar TS, Joshi HS, Gurung M, Shrestha N, Shivananda PG. Frequency and susceptibility profile of pathogens causing urinary tract infections at a tertiary care hospital in western Nepal. Singapore Med J 2006;47(4):281-5.
17. Stamm WE. Theodore E. Woodward Award: host-pathogen interactions in community-acquired urinary tract infections. Trans Am Clin and Climatol Associ 2006;117:75-84.
18. Khotayi Q, Mamishi S, Najjar-Saligheh R. Antibiotic Resistance of Germs Isolated from Urinary Tract Infections. Iran J Pediatr 2002;12(2):28-32.
19. Ranjbar R, Haghi-Ashtiani M, Jonaidi Jafari N, Abedini M. The prevalence and antimicrobial susceptibility of bacterial uropathogens isolated from pediatric patients. Iran J Public Health 2009;38(2):134-8.
20. Valavi E, Nikfar R, Ahmadzadeh A, Kompani F, Najafi R, Hoseini R. The Last Three Years Antibiotic Susceptibility Patterns of Uropathogens in Southwest of Iran. Jundishapur J Microbiol 2013;6(4):4958.
21. Guidoni EBM, Berezin EN, Nigro S, Santiago NA, Benini V, Toporovski J. Antibiotic resistance patterns of pediatric community-acquired urinary infections. Braz J Infect Dis 2008;12(4):321-3.
22. Muoneke V, Ibekwe M, Ibekwe R. Childhood urinary tract infection in abakaliki: etiological organisms and antibiotic sensitivity pattern. Ann Med Health Sci Res 2012;2(1):29-32.
23. Edlin RS, Copp HL. Antibiotic resistance in pediatric urology. Ther Adv Urol 2014;6(2):54-61.