میزان شاخص مقاومتی و ترسیم طیفی عروق در سونوگرافی داپلر رنگی واژینال حفره آندومتر در بیماران دچار سقط ناکامل و مقایسه آن با نتایج کورتاژ

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دانشیار، گروه مامائی و بیماری های زنان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: اساس تشخیص جهت ارزیابی محصول حاملگی بر پایه یافته‌های سونوگرافیک، با نمای اکوژن داخل رحمی می‌باشد. اما تست تشخیص استاندارد و درمان اصلی آن، کورتاژ مکرر می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان حساسیت، ویژگی و ارزش پیشگویی کننده مثبت و منفی سونوگرافی ترانس واژینال داپلر رنگی و نیز همچنین یافتن landmark های مناسب جهت تشخیص محصولات حاصل از حاملگی در بیماران با سقط‌های ناکامل سه ماه اول بارداری انجام گرفته است.
شیوه مطالعه: در این مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی 146 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه و بخش زنان و زایمان بیمارستان افضلی‌پور کرمان، که طی دو هفته پس از سقط در سه ماهه اول و یا کورتاژ با خونریزی واژینال ادامه یابنده حداقل در حد خونریزی قاعدگی مراجعه کرده‌ بودند به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران تحت سونوگرافی ترانس واژینال داپلر رنگی و عمل جراحی کورتاژ به‌عنوان درمان استاندارد قرار گرفتند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: 61.06% موارد در سونوگرافی داپلر رنگی واسکولاریتی مشاهده شد. در این گروه موج وریدی دارای بیش‌ترین فراوانی بود (54%). میانگین RI موج شریانی در گروهی که شواهدی از بقایا داشتند، 0.36 و در گروه بدون بقایا 0.5 بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد درصد زیادی از شواهد پاتولوژیک با نتایج سونوگرافی همخوانی دارند، به نحوی که توافق موارد پاتولوژی و سونوگرافی در مورد نتایج منفی بیش از 70% و در مورد نتایج مثبت بیش از 60% بود. همچنین سونوگرافی داپلر رنگی واژینال نیز در جهت تشخیص بقایا بارداری حاصل از سقط، دارای دقت بالا وارزش تشخیصی مطلوبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Diagnostic Values of Color Doppler Sonography and Curettage in the Evaluation of Endometrial Cavity in Patients Experiencing an Incomplete Abortion

نویسندگان [English]

  • Razieh Masoody Rad 1
  • Farnaz Fahimi 2
  • Zohreh Salari 3
1 Resident of radiology, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Radiology, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: In evaluation of products of conception, diagnosis is based on intrauterine echogenic profile in sonography. But, the standard diagnostic test and main treatment is repeated curettage.The aim of this study was to determine the sensitivity, specificity and predictive value of color Doppler sonography in the evaluation of endometrial cavity and also to find appropriate landmarks for diagnosis of conception products in patients experiencing an incomplete abortion in the first trimester.
Methods: In this cross-sectional descriptive study, 146 women referred to the Gynecology clinic and Maternity ward of Afzalipour hospital, kerman, Iran who had vaginal bleeding within two weeks after the abortion in the first trimester or had continuous bleeding after curettage in similar amounts to their menstrual bleeding were recruited via convenient sampling method. All women were evaluated by transvaginal color Doppler ultrasonography and underwent curettage as the standard treatment. Data were analyzed through SPSS20.
Results: In61.06% of the cases, vascularity was present in color Doppler ultrasound and in this group, venous wave form had the highest frequency (54%). Mean RI of arterial wave was 0.36 in the women who had evidence of retained conception products and 0.5 in the women without that. 
Conclusion: Pathologic evidences had high consistency with sonography findings; this consistency was more than 70% in negative cases and more than 60% in positive cases. Color Doppler ultrasonography has high validity and diagnostic value in verifying the presence of retained products of gestation after miscarriages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doppler Color Ultrasonography
  • Incomplete abortion
  • Curettage
1. Regan L, Rai R. Epidemiology and the medical causes of miscarriage. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2000; 14(5):839-54.
2. Sykes P. Complications of termination of pregnancy: a retrospective study of admission to Christchurch Women’s Hospital 1989 and 1990. NZ Med J 1993;106(951):83–5.
3. Durfee SM, Frates MC, Luong A, Benson CB. The sonographic and color Doppler features of retained products of conception. J Ultrasound Med 2005;24(9):1181–6.
4. Stubblefield PG, Grimes DA. Septic abortion. N Engl J Med 1994;331(5):310-4.
5. Thorsen MK, Lawson TL, Aiman EJ, Miller DP, McAsey ME, Erickson SJ, et al. Diagnosis of ectopic pregnancy: endovaginal vs transabdominal sonography. AJR Am J Roentgenol 1990;155(2):307-10.
6. Barnhart K, Mennuti MT, Benjamin I, Jacobson S, Goodman D, Coutifaris C. Prompt Diagnosis of Ectopic Pregnancy in an Emergency Department Setting. Obstetrics & Gynecology 1994;84(6):1010-5.
7. Shalev E, Yarom I, Bustan M, Weiner E, Ben-Shlomo I. Transvaginal sonography as the ultimate diagnostic tool for the management of ectopic pregnancy: experience with 840 cases. Fertil Steril 1998;69(1):62-5.
8. Orden MR, Gudmundsson S, Helin HL, Kirkinen P. Intravascular contrast agent in the ultrasonography of ectopic pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 1999;14(5):348-52.
9. Pellerito JS, Taylor KJ, Quedens Case C, Hammers LW, Scoutt LM, Ramos IM, et al. Ectopic pregnancy: evaluation with endovaginal color flow imaging. Radiology 1992;183(2):407-11.
10. Sellmyer MA, Desser TS, Maturen KE, Jeffrey RB jr, Kamaya A. Physiologic, Histologic, and Imaging Features of Retained Products of Conception. Radiographics 2013;33(3):781-96.
11. Kalantari M. Joulaee A. Correct Diagnosis of Breast Lesions by Trucut Needle Biopsy: A Key Point in Multidisciplinary Team Work Approach and Breast Cancer Patients’ Bill of Right. Iranian Journal of Surgery 2010;18(2)39-49.[in persian].
12. Wong SF, Lam MH, Ho LC. Transvaginal sonography in the detection of retained products of conception after first-trimester spontaneous abortion. J Clin Ultrasound 2002; 30 (7): 428-32.
13. Kamaya A, Petrovitch I, Chen B, Frederick CE, Jeffrey RB. Retained Products of Conception Spectrum of Color Doppler Findings. J Ultrasound Med 2009;28(8):1031-41.
14. Atri M, Rao A, Boylan C, Rasty G, Gerber D. Best predictors of grayscale ultrasound combined with color Doppler in the diagnosis of retained products of conception. J Clin Ultrasound 2011;39(3):122-7.