فراوانی دفعات مراجعه به پزشک در کودکان مبتلا به کاوازاکی از شروع تب تا تشخیص نهایی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی رشته پزشکی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:بیماری کاوازاکی واسکولیت تب دار حاد دوران کودکی است که بیشتر در کودکان زیر 5 سال بروز می‌کند. با تشخیص سریع و درمان مناسب می‌توان از عوارض این بیماری پیشگیری کرد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی دفعات مراجعه به پزشک در کودکان مبتلا به کاوازاکی از شروع تب تا رسیدن به تشخیص نهایی بالینی در بیماران بستری شده در بیمارستان افضلی‌پور کرمان در سال 1392 انجام شده است.
شیوه مطالعه: بررسی مقطعی بر روی کلیه کودکان مبتلا به کاوازاکی بستری شده صورت گرفته است. ضمن کسب رضایت همکاری از والدین کودکان، داده های مربوط از طریق بررسی پرونده بستری بیماران و تماس تلفنی با والدین جهت تکمیل اطلاعات جمع آوری شد.
یافتهها: از 41 بیمار 51.2 درصد پسر بودند. محدوده سنی بیماران بین 6 ماه تا 7 سال بود. بیش‌ترین فراوانی سنی(29.3%) مربوط به گروه 1 تا 2 سال و 70.7% ساکن مناطق شهری بودند. 46.3% والدین تحصیلات دانشگاهی داشتند. 58.6% بیماران بین 5 تا 10 روز تب دار بودند. 43.9% بیش از سه نوبت مراجعه به پزشک داشته‌اند که بیش‌ترین فراوانی نوع پزشک مراجعه شده با 46.3 درصد به پزشک عمومی و متخصص اطفال اختصاص داشت.
نتیجهگیری: با آموزش پزشکان عمومی و متخصصین اطفال در مورد بیماری کاوازاکی و تشخیص سریع و درمان مناسب، می‌توان از عوارض بیماری پیشگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Physicians Visits in Children with Kawasaki Disease from Onset of Fever to Final Diagnosis

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseninasab 1
  • Moazamah Koohestani 2
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Medical Student, Afzalipour school of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Kawasaki disease is an acute febrile vasculitis of childhood and mostly common in children less than 5 years old. The complications could be prevented with early diagnosis and proper treatment. This study aimed to estimate the frequency of physician visits from onset of fever to reach the final diagnosis in children with Kawasaki disease admitted in Kerman Afzalipour hospital, 2014.
Methods: This cross- sectional study was performed on all children with Kawasaki disease hospitalized in Afzalipour Hospital, Kerman, Iran in 2014. After obtaining parents’ consent, data were collected through reviewing medical documents of children and calling parents.
Results: From 41 patients, 51.2% were male. Children were in the age range of 6 months to 7 years. The most frequent age group was 1 to 2 years (29.3%) and 70.7% were urban residents. Among parents, 46.3% had university education. From all children, 58.5% had fever between 5 to 10 days and 43.9% had more than three times physician visit. Visit by general practitioner and pediatrician had the highest frequency (46.3%).
Conclusion: General practitioners and pediatricians require ongoing training about Kawasaki disease in order to decrease complications of this disease by early diagnosis and appropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kawasaki
  • Frequency of doctor visits
  • Fever
1. Newburger JW, Takahashi M, Burns JC. Kawasaki Disease. J Am Coll Cardiol 2016;67(14):1738-49.
2. Rowley AH. Kawasaki disease: novel insights into etiology and genetic susceptibility. Annu Rev Med 2011;62:69-77.
3. Moradinejad MH; Kiani A. Kawasaki Disease in 159 Iranian Children. Iran J Pediatr 2007;17(3):241-6.
4. Bagheri MM, Nikdost A. Correlation between coronary artery aneurysm and neutrophylia in childern with Kawasaki disease. J Gorgan Uni Med Sci 2015; 16(4): 69-73. [in Persian].
5. Chen PS, Chi H, Huang FY, Peng CC, Chen MR, Chiu NC. Clinical manifestations of Kawasaki disease shock syndrome: A case–control study. J Microbiol Immunol Infect 2015;48(1):43-50.
6. Mahmoozadeh H, Nikibakh AA, Gheibi S,Aghayar Makoui A. A survey on Kawasaki disease in Imam khomeini Hospital Urmia. Urmia Medical Journal 2008;19(3):236-241.[In Persian].
7. Rahmati MB, Houshmandi MM. Incomplete and atypical presentation of Kawasaki Disease: A report of five cases. Hormozgan Medical Journal 2014;18(4):331-336.
8. Zhang X, Liang Y, Feng W, Su X, Zhu H. Epidemiologic survey of Kawasaki disease in Inner Mongolia, China, between 2001 and 2013. Exp Ther Med 2016;12(2):1220-1224.
9. Wilder MS, Palinkas LA, Kao AS, Bastian JF, Turner CL, Burns JC. Delayed Diagnosis by Physicians Contributes to the Development of Coronary Artery Aneurysms in Children With Kawasaki Syndrome. Pediatr Infect Dis 2007;26(3): 256–260.