ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در شیرخواران 12 ماهه شهر کرمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور و مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

5 متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:هپاتیت B شایع‌ترین عفونت مزمن ویروسی است که موجب مورتالیتی در کودکان می‌گردد. مهم‌ترین راه جلوگیری از ابتلا به هپاتیت B، انجام واکسیناسیون می‌باشد. این مطالعه برای بررسی سطح آنتی‌بادی هپاتیت B پس از واکسیناسیون در شیرخواران 12 ماهه انجام شده است.
شیوه مطالعه: این مطالعه توصیفی بر روی 120 کودک سالم با 12 ماه سن در سال 2014 در استان کرمان انجام شد. جنس، وزن، وزن هنگام تولد و سن حاملگی برای هر کودک ثبت گردید. سطح آنتی‌بادی هپاتیت B با روش ELISA اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16 آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: ایمنی‌زایی واکسن هپاتیت B در شیرخواران 12 ماه 81.7% بود. 5% شیرخواران به واکسن پاسخ ندادند. 13.3% ایمنی‌زایی نسبی داشتند. ایمنی‌زایی برای کودکان با وزن تولد بیش‌تر از 2500 گرم 86.9% بود. در حالی که این رقم برای کودکان با وزن تولد مساوی و یا کم‌تر از 2500 گرم تنها 57.1% بود؛ که این اختلاف از نظر آماری نیز معنی‌دار بود. ایمنی‌زایی در کودکان با وزن بیش‌تر یا مساوی 10 کیلوگرم،60% در کودکان کم‌تر از 10 کیلوگرم 82.6% بود. این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. ایمنی‌زایی واکسن هپاتیت B برحسب جنس و سن بارداری تفاوت معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری: میزان ایمنی‌زایی واکسن هپاتیت B در شیرخواران 12 ماهه شهر (تیتر بالاتر از 10 واحد بین‌المللی) 95% می‌باشد که به نظر می‌رسد مناسب باشد. واکسن هپاتیت B در کودکانی که با وزن طبیعی به دنیا می‌آیند ایمنی‌زایی بهتری نسبت به کودکان با وزن تولد کم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hepatitis B vaccine Immunogenicity in Kerman 12- month infants

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Vahidi 1
  • Ali Hosseninasab 2
  • Mahdi Shafiee 3
  • Saeideh Parvaresh 4
  • Hakimeh Zeidabadi 5
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour school OF Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Associate Professor oF Pediatrics, Afzalipour School oF Medicine AND Tropical and Infectious Diseases Research Center, Kerman University oF Medical Sciences, Kerman, Iran
3 MPH, GP, Afzalipour school of Medicine, Kerman University OF Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
5 Pediatrics Specialist, Sirjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background:Hepatitis B is the most common chronic viral infection causing mortality in children. Vaccination is the most important prevention strategy. This study was done to determine the antibody level after hepatitis B vaccination in 12-month infants.
Methods: This descriptive study was carried out on 120 healthy 12-month infants in 2014 in Kerman province, Iran. Sex, body weight, birth weight and gestational age were recorded for each infant. Hepatitis B antibody level was measured using ELISA method. Data were analyzed through SPSS16.
Results: Hepatitis B vaccine immunogenicity was 81.7%. In 5% of infants there was no response to the vaccine. Relative immunogenicity was observed in 13.3% of infants. In infants with birth weight greater than 2500 g, the immunogenicity was 86.9%, while in those with birth weight ≤2500 g, it was only 57.1% that shows statistically significant difference. In infants with current weight ≥ 10Kg, the immunogenicity was 60% and in those less than 10Kg, it was 82.6%. This difference was not statistically significant. There was no significant relationship between the immunogenicity based on sex, and gestational age.
Conclusion: In this study, %95 of children had good levels of anti-HBs (≥ 10 IU/L) after vaccination. In addition, immune response was higher in normal birth weight children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatitis B
  • Vaccine
  • Antibody
  • 12 month age
1. West DJ, Calandra GB. Vaccine induced immunologic memory for hepatitis B surface Antigen. Implication for policy on booster vaccination Vaccine 1996;14(11):1019-1027.
2. Balmasova IP, Yushchuk ND, Mynbaev OA, et al. Immunopathogenesis of chronic hepatitis B. World J Gastroenterol 2014;20(39):14156-14171.
3. Merat S, Rezvan H, Nouraie M, Jamali A, Assari S, Abolghasemi H. The prevalence of hepatitis B surface antigen and anti-hepatitis B core antibody in Iran: a population-based study. Arch Iran Med 2009;12(3):225-31.
4. Schillie SF, Spradling PR, Murphy TV. Immune response of hepatitis B vaccine among persons with diabetes: a systematic review of the literature. Diabetes Care 2012;35(12):2690-7.
5. Lebre F, Borchard G, de Lima MC, Borges O. Progress towards a needle-free hepatitis B vaccine. Pharm Res 2011 May;28(5):986-1012.
6. Ander FE. Summary of safety and efficiency date on a yeast derived hepatitis B vaccine. Am j Med. 1989;87(3): 14S-20S.
7. Alavian SM, Miri SM, Jazayeri SM. Hepatitis B vaccine: prophylactic, therapeutic, and diagnostic dilemma. Minerva Gastroenterol Dietol 2012;58(2):167-78.
8. Taghavinejad F, Rakhshandeh N. Serological markers of hepatitis B in health personnel immunized with recombinant hepatitis B vaccine in Tehran (dissertation). Tehran: Healthy Faculty of Tehran University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].
9. Habibzadeh SH, Yazdanband A, Amani F, Rajabi R. Evaluation of response to hepatitis B vaccine in hospital nursing staff, Bu-Ali - Ali Asghar (dissertation). Ardebil: Ardebil University of Medical Sciences; 2004. [In Persian].
10. Broderick AL, Jonas MM. Hepatitis B in children. Semin Liver Dis 2003;23(1):59-68.
11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Global progress toward universal childhood hepatitis B vaccination, 2003. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2003;52(36):868-70.
12. Harrison GL, Murray-McIntosh R, Penny D. Hepatitis B virus genotypes: a South Pacific perspective. Pac Health Dialog 2001; 8(1):188-92.
13. Moradi A, Khodabakhshi B, Ghaemi E, Mansourian AR, Sarikhani A,Saeidi M. The response rate to hepatitis B vaccine in under one-year children in Gorgan, Iran. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2008; 10 (2):50-53. [In Persian].
14. Azarkar Z. Efficacy of Hepatitis-B vaccine in children from 12 to 16 months in Mashad health centers.Ghazvin University Of Medical Sciences 2004;7(5):38-41.
15. Ahmadi M, Moosavi SM, Jahanfar F. Comparison of antibody level in post hepatitis B vaccination in children with 12-15 and 21-24 months age. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2012; 14(2): 65-69. [in Persian].
16. Cheang HK, Wong HT, Ho SC, Chew KS, Lee WS. Immune response in infants after universal hepatitis B vaccination: a community-based study in Malaysia. Singapore Med  2013;54(4):224-6.
17. Minervini G, McCarson BJ, Reisinger KS, Martin JC, Stek JE, Atkins BM,et al. Safety and immunogenicity of a modified process hepatitis B vaccine in healthy neonates. Vaccine 2012 14;30(8):1476-80.
18. Junqueira AL, Tavares VR, Martins RM et al. Safety and immunogenicity of hepatitis B vaccineadministered into ventrogluteal vs. anterolateral thigh sites in infants: a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud 2010;47(9):1074-9.
19. Belloni C, Chirico G, Pistorio A, Orsolini P, Tinelli C, Rondini G. Immunogenicity of hepatitis B vaccine in term and preterm infants. Acta Paediatr 1998 Mar;87(3):336-8.
20. Esmaieli doki M, Zahed pasha Y, Mahdavi A, Haji Ahmadi MComparison of the effect of Hepatitis B vaccination in normal and low birth weight neonates. Babol University Of Medical Sciences 2003;5(2):14-18.
21. Salehi H, Farajzadegan Z. Antibody titer in Iranian children 6 years after hepatitis B vaccine administration. Vaccine 2007; 25(17):3511-4
22. Han K, Shao X, Zheng H, Wu C, Zhu J, Zheng X,et al. Revaccination of non- and low- responders after a standard three dose hepatitis B vaccine schedule. Hum VaccinImmunother 2012;8(12):1845-9.
23. Losonsky GA, Wasserman SS, Stephens I, Mahoney F, Armstrong P, Gumpper K, et al. Hepatitis B vaccination of premature infants: a reassessment of current recommendations for delayed immunization. Pediatrics 1999;103(2):E14.
24. Afsharian M,Ghaderi M,Vaziri S,Leghaei Z,Ghadiri K,Janbaksh A, et al. Immune Response in hepatitis B Vaccine in Children With 6-7 Years.Kermanshah University Of Medical Sciences,2012;15(6):481-488.
25. Hollinger FB. Comprehensive control (or elimination) of hepatitis B virus transmission in the United States.gut 1996;38(Suppl 2):S24-30.