مقایسه نتایج و عوارض جراحی لامینکتومی کمری با دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دستیار، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج و عوارض جراحی لامینکتومی کمری با دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی انجام شد.
شیوه مطالعه: این پژوهش از نوع آینده‌نگر بود و بر روی مبتلایان به دو اختلال دژنراتیو شایع ستون فقرات شامل دیسکوپاتی کمری و تنگی کانال نخاع کمری صورت گرفت. نمونه‌های تحقیق را 110 نفر از مبتلایان به دیسکوپاتی کمری و تنگی کانال نخاع کمری در بیمارستان شهید باهنر کرمان تشکیل دادند که توسط یک جراح تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین میزان رضایتمندی جراح از شرایط حین عمل، حجم خونریزی و مدت زمان بستری در دو روش بیهوشی عمومی و نخاعی وجود نداشت، اما میزان شدت درد بلافاصله پس از عمل و 1، 2 و 12 ساعت بعد از آن در روش بیهوشی عمومی به شکل معنی‌داری بیشتر از روش نخاعی به دست آمد. همچنین، میانگین رتبه استفاده از مسکن مورفین در روش بیهوشی عمومی بیشتر بود و در این زمینه نیز تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت (0.001 > P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان گفت که روش بیهوشی عمومی برای بیماران مبتلا به اختلال دژنراتیو شایع ستون فقرات، درد بیشتری را نسبت به روش بیهوشی نخاعی به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

General versus Spinal Anesthesia: Comparison of Complications and Outcomes in Lumbar Laminectomy Surgery

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shahba 1
  • Hosein Taravati 2
  • Reza Javdani 3
1 Assistant Professor, Department of Neurosurgery , Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Resident, Department of Neurosurgery, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: This study was designed to compare the complications and outcomes of lumbar laminectomy surgery performed by general and spinal anesthesia.
Methods: In this prospective study, 110 patients with two common degenerative spinal diseases (lumbar discopathy and spinal canal stenosis) were enrolled. All the patients were operated in Bahonar hospital, Kerman City, Iran, via either spinal or general anesthesia by a unique surgeon. Intraoperative and postoperative complications and outcomes were compared between the two groups using descriptive and analytic statistics methods.
Results: Surgeon satisfaction of anesthesia, blood loss, and admission time were not statistically significant between the groups. But, postoperative pain at recovery room, and 1, 2, and 12 hours after the operation was significantly higher in general anesthesia compared to lumbar anesthesia. Morphine request was also significantly higher with general anesthesia (P < 0.001).
Conclusion: This study demonstrates that general anesthesia has greater pain in comparison with spinal anesthesia that should be considered in degenerative spinal diseases surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laminectomy
  • Lumbar region
  • Surgery
  • General anesthesia
  • Spinal anesthesia
1. Liu S, Carpenter RL, Neal JM. Epidural anesthesia and analgesia. Their role in postoperative outcome. Anesthesiology 1995; 82(6): 1474-506.
2. Gottschalk A, Smith DS. New concepts in acute pain therapy: preemptive analgesia. Am Fam Physician 2001; 63(10): 1979-84.
3. Olsha O, Feldman A, Odenheimer DB, Frankel D. Local anesthesia for inguinal hernia repair in adolescents. Hernia 2007; 11(6): 497-500.
4. Hassi N, Badaoui R, Cagny-Bellet A, Sifeddine S, Ossart M. Spinal anesthesia for disk herniation and lumbar laminectomy. Apropos of 77 cases. Cah Anesthesiol 1995; 43(1): 21-5. [In French].
5. Riegel B, Alibert F, Becq MC, Duckert I, Krivosic-Horber R. Lumbar disk herniation with surgical option: general versus local anesthesia. Round table. Agressologie 1994; 34 Spec No 1: 33-7. [In French].
6. Sadrolsadat SH, Mahdavi AR, Moharari RS, Khajavi MR, Khashayar P, Najafi A, et al. A prospective randomized trial comparing the technique of spinal and general anesthesia for lumbar disk surgery: A study of 100 cases. Surg Neurol 2009; 71(1): 60-5.
7. Movasseghi G, Hassani V, Mohaghegh MR, Safaeian R, Safari S, Zamani MM, et al. Comparison between spinal and general anesthesia in percutaneous nephrolithotomy. Anesth Pain Med 2014; 4(1): e13871.
8. Cicek T, Gonulalan U, Dogan R, Kosan M, Istanbulluoglu O, Gonen M, et al. Spinal anesthesia is an efficient and safe anesthetic method for percutaneous nephrolithotomy. Urology 2014; 83(1): 50-5.
9. Mehrabi S, Karimzadeh SK. Results and complications of spinal anesthesia in percutaneous nephrolithotomy. Urol J 2010; 7(1): 22-5.