سوابق پژوهشی و امکانات گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، پژوهشکده علوم فیزیولوژی پایه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 دانشیار، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

5 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

6 استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

7 استادیار، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که انتشار اطلاعات و امکانات یک گروه آموزشی و تجربیات اعضای هیأت علمی آن، موجب آگاهی دیگران از این موارد می‌گردد و می‌تواند از مصادیق نشر و آموزش علوم به دیگران به شمار رود، به نظر می‌رسد که گزارش تجربیات، توانمندی‌ها و دستاوردهای پژوهشی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، زمینه را برای پیشرفت تحقیقات سایر پژوهشگران فراهم نماید.
شیوه مطالعه: داده‌های مطالعه حاضر با مشاهده، جستجو در پایگاه‌های معتبر علمی و بایگانی گروه، اطلاعات مدیر، اعضای هیأت علمی و کارشناسان گروه و همچنین، اطلاعات موجود در معاونت و مراکز پژوهشی دانشگاه به دست آمد.
یافته‌ها: گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، اولین گروه تأسیس کننده مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه بوده است. اکنون سرانه سالیانه تولید مقاله در این گروه با 10 عضو هیأت علمی، نزدیک به 7 می‌باشد. 3 نفر از اعضای گروه، در میان 15 نفر اول دانشگاه از نظر شاخص H-Index قرار دارند. تنوع دریافت رتبه‌های کشوری، استانی، دانشگاهی و دانشکده‌ای، پروژه‌های در دست اجرا و همکاری بین‌بخشی در مطالعات تحقیقاتی دانشگاه، از جمله ویژگی‌های گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی به شمار می‌رود. اولین و دومین مرکز تحقیقاتی دانشگاه از نظر سابقه و رتبه، توسط اعضای این گروه مدیریت می‌شوند.
نتیجه‌گیری: گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی از جمله گروه‌های موفق و با سابقه دانشگاه می‌باشد و محققان دیگر می‌توانند از تجربیات اعضای هیأت علمی و امکانات این گروه برای پیشرفت خود بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Research Records and Possibilities of the Department of Pharmacology Physiology in Kerman University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khaksari 1
  • Zahra Soltani 2
  • Hamid Najafipour 3
  • Gholamreza Sepehri 1
  • Manzoumeh Shamsi-Maymandi 4
  • Nader Shahrokhi 5
  • Siavosh Jokar 5
  • Vahid Sheibani 6
  • Hamideh Bashiri 2
  • Masoumeh Nozari 7
1 Professor, Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Professor, Department of Physiology AND Cardiovascular Research Center, Institute of Basic and Clinical Physiology Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Associate Professor, Department of Physiology and Pharmacology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
5 Associate Professor, Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
6 Professor, Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
7 Assistant Professor, Department of Physiology and Pharmacology, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: The publication of information and possibilities of a university department and the experiences of its faculty members make others aware of these issues and can be regarded as one of the methods of publishing and teaching science. It seems that the report of research experiences, capabilities, and achievements in Department of Pharmacology Physiology, Kerman University of Medical Sciences, Iran, make it easier for further researches of other researchers.
Methods: Data were obtained via observing, searching in valuable scientific databases and group archives, and asking the department manager, faculty members, and experts in Department of Pharmacology Physiology, as well as gathering the information in research centers of the university.
Results: Department of Physiology and Pharmacology was the first group that initiated postgraduate and doctoral degrees’ courses at Kerman University of Medical Sciences. The annual per capita of paper production in this group was close to 7 with 10 faculty members. Three faculty members were among the first 15 of the university in terms of the H-index. The country, provincial, university, and faculty rankings achieved by the department, variety in research projects, and the collaborative studies in the university were the features of this department. The first and second research centers of the university in terms of history and rank were managed by faculty members of this department.
Conclusion: Department of Pharmacology Physiology is one of the successful and high history departments in Kerman University of Medical Sciences. Other researchers can use the experience of these faculty members, and department facilities for their advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiology
  • Research
  • Equipment
  • Department
  • Pharmacy faculty
1. Noble D, Chan J, Hansen P, Boron W, Wagner P. The landscape of physiology. Physiology 2015; 31(1): 2.
2. Encyclopedia Britannica. Physiology [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: https://www.britannica.com/science/physiology
3. Brown TM, Fee E. Walter Bradford Cannon: Pioneer physiologist of human emotions. Am J Public Health 2002; 92(10): 1594–5.
4. Kerman University of Medical Sciences. Background of Afzalipour Medical School and Department of Physiology and Pharmacology [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://re.kmu.ac.ir/Default4.aspx?Id=7884
5. Kerman University of Medical Sciences. Laboratories of Department of Physiology [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://sm.kmu.ac.ir/Default4.aspx?Id=7875
6. Kerman University of Medical Sciences. Department of Physiology, Faculty Members [Online]. [cited 2017]; Available from: URL: http://sm.kmu.ac.ir/Default4.aspx?Id=5905
7. Kerman University of Medical Sciences. Department of Physiology, Number of Students [Online]. [cited 2017];
http://sm.kmu.ac.ir/Default4.aspx?Id=7896
8. Hirsch JE. An index to quantify an individual's scientific research output. Proc Natl Acad Sci USA 2005; 102(46): 16569-72.
9. Google Scholar. Vahid Sheibani. Available from: URL: https://scholar.google.com/citations? ser=xn7WHhsAAAAJ&hl=en
10. Scopus Author Identifier. Sheibani, Vahid.  Available from: URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9839693900
11. Development and Coordination Center of Information and Scientific Publications. Scientometrics System of Faculty Members. Tehran, Iran: Deputy of research and technology. Ministry of Health and Medical Education. 2017. Available from: URL: http://isid.research.ac.ir
12. Vice Chancellor for Research. Annual Report of the Research Day. Kerman, Iran: Vice Chancellor for Research, Kerman University of Medical Sciences; 2016.