پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس غربالگری نقایص شناختی در روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌پزشکی و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مؤسسه نوروفارماکولوژی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 دستیار، گروه روان‌پزشکی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:مقیاس غربالگری نقایص شناختی در روان‌پزشکی (Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry یا SCIP)، از ابزارهای بررسی نقایص شناختی جدید می‌باشد که نسخه انگلیسی و اسپانیایی آن در جمعیت‌های نرمال و جمعیت بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنی پایایی و روایی مناسبی را نشان داده است. استفاده از این ابزار آسان است و برای تکمیل، حداکثر 15 دقیقه زمان نیاز دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس SCIP در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و مقایسه با جمعیت شاهد بود.
شیوه مطالعه: در یک گروه 30 نفره از بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و 30 فرد عادی (گروه شاهد) که در محدوده سنی 18 تا 55 سال قرار داشتند، مقیاس SCIP و تعدادی آزمون‌های شناختی استاندارد شامل آزمون سیالی کلام (حروف و معنایی) (Controlled Oral Word Association Test یا COWAT)، آزمون یادگیری کلامی شنیداری Rey (RAVLT یا Rey Auditory Verbal Learning Test)، آزمون جایگزینی نماد ارقام [Digit symbol coding (Wechsler adult intelligence III)] و آزمون ساخت دنباله (الف و ب) [TMT یا Trail Making Test (A, B) ] انجام شد.
یافته‌ها:زیرمقیاس‌های نسخه فارسی SCIP همبستگی معنی‌داری با تست‌های شناختی استاندارد داشتند. همچنین، زیرمقیاس‌های SCIP همبستگی درونی معنی‌داری را با یکدیگر نشان دادند (0.85 = Cronbach's alpha). بر اساس نتایج آزمون-بازآزمون، ضریب (ICC)Intraclass correlation coefficient ، 0.94 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج مطالعه حاضر بیانگر روایی و پایایی قابل قبول نسخه فارسی SCIP در بررسی نقایص شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و نیز افتراق این بیماران از افراد سالم از نظر نقایص شناختی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of a Persian Version of the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry Scale in Patients with Bipolar Type One Disorder

نویسندگان [English]

  • Nabi Banazadeh 1
  • Navid Khalili 1
  • Shahrzad Mazhari 2
  • Fatemeh Anaridokht 3
1 Assistant Professor, Department of Psychiatry AND Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychiatry AND Neuroscience Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Resident, Department of Psychiatry, Shahid Beheshti Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: The screen for cognitive impairment in psychiatry scale (SCIP) is designed for assessment of cognitive function in patients with psychiatry disorders. English and Spanish versions of SCIP have been shown to be sensitive enough to cognitive dysfunction as a standard test. The SCIP is a scale intended to quickly and easily assess the cognitive impairment in patient with sever psychiatric disorders. This study aimed to assess the psychometric properties of Persian version of SCIP when applied to patients diagnosed with bipolar type one disorder.
Methods: Psychometric properties were evaluated in a group of 30 patients aged between 18 and 55 years who were in stable phase of bipolar type one disorder and a control group of 30 healthy people using Persian version of SCIP, controlled oral word association test (COWAT), Rey auditory verbal learning test (RAVLT), digit symbol coding (Wechsler adult intelligence III) test, and Trail Making Test (TMT) part A and B.
Results: The subscales of Persian version of SCIP were significantly correlated with the corresponding standard neurocognitive tests with an adequate internal consistency (Cronbach's alpha = 0.85). Test-retest reliability showed intraclass correlation coefficient as 0.94.
Conclusion: Generally, Persian version of SCIP showed reasonable validity and reliability in order to assess cognitive impairments in patients with bipolar type one disorder and differentiate these patients from healthy control group in this term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bipolar Disorder
  • Cognitive Impairment
  • Screening
  • Psychiatry
1. Nuechterlein KH, Barch DM, Gold JM, Goldberg TE, Green MF, Heaton RK. Identification of separable cognitive factors in schizophrenia. Schizophr Res 2004; 72(1): 29-39.
2. Sommer I, Ramsey N, Kahn R, Aleman A, Bouma A. Handedness, language lateralisation and anatomical asymmetry in schizophrenia: meta-analysis. Br J Psychiatry 2001; 178: 344-51.
3. Jaeger J, Berns S, Loftus S, Gonzalez C, Czobor P. Neurocognitive test performance predicts functional recovery from acute exacerbation leading to hospitalization in bipolar disorder. Bipolar Disord 2007; 9(1-2): 93-102.
4. Dias VV, Balanza-Martinez V, Soeiro-de-Souza MG, Moreno RA, Figueira ML, Machado-Vieira R, et al. Pharmacological approaches in bipolar disorders and the impact on cognition: A critical overview. Acta Psychiatr Scand 2012; 126(5): 315-31.
5. Kern RS, Nuechterlein KH, Green MF, Baade LE, Fenton WS, Gold JM, et al. The MATRICS Consensus Cognitive Battery, part 2: Co-norming and standardization. Am J Psychiatry 2008; 165(2): 214-20.
6. Nuechterlein KH, Green MF, Kern RS, Baade LE, Barch DM, Cohen JD, et al. The MATRICS Consensus Cognitive Battery, part 1: Test selection, reliability, and validity. Am J Psychiatry 2008; 165(2): 203-13.
7. Randolph C, Tierney MC, Mohr E, Chase TN. The Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS): preliminary clinical validity. J Clin Exp Neuropsychol 1998; 20(3): 310-9.
8. Woodcock RW, McGrew KS, Mather N. Woodcock-Johnson III tests of cognitive abilities.Itasca, IL: Riverside; 2001.
9. Keefe RS, Goldberg TE, Harvey PD, Gold JM, Poe MP, Coughenour L. The Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia: Reliability, sensitivity, and comparison with a standard neurocognitive battery. Schizophr Res 2004; 68(2-3): 283-97.
10. Purdon SE. The Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP): Instructions and three alternative forms. Edmonton, AB: PNL Inc.; 2005.
11. Gomez-Benito J, Guilera G, Pino O, Rojo E, Tabares-Seisdedos R, Safont G, et al. The screen for cognitive impairment in psychiatry: Diagnostic-specific standardization in psychiatric ill patients. BMC Psychiatry 2013; 13: 127.
12. Pino O, Guilera G, Gomez J, Rojo JE, Vellejo J, Purdon SE. A brief scale to assess cognitive impairment in psychiatric patients. Psicothema 2006; 18(3): 447-52. [In Spanish].
13. Pino O, Guilera G, Rojo JE, Gomez-Benito J, Bernardo M, Crespo-Facorro B, et al. Spanish version of the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP-S): Psychometric properties of a brief scale for cognitive evaluation in schizophrenia. Schizophr Res 2008; 99(1-3): 139-48.
14. Guilera G, Pino O, Gomez-Benito J, Rojo JE, Vieta E, Tabares-Seisdedos R, et al. Clinical usefulness of the screen for cognitive impairment in psychiatry (SCIP-S) scale in patients with type I bipolar disorder. Health Qual Life Outcomes 2009; 7: 28.
15. Gomez-Benito J, Guilera G, Pino O, Tabares-Seisdedos R, Martinez-Aran A. Comparing neurocognitive impairment in schizophrenia and bipolar I disorder using the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry Scale. Int J Clin Health Psychol 2014; 14(2): 128-36.
16. Rojo E, Pino O, Guilera G, Gomez-Benito J, Purdon SE, Crespo-Facorro B, et al. Neurocognitive diagnosis and cut-off scores of the Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP-S). Schizophr Res 2010; 116(2-3): 243-51.
17. Vieta E, Gasto C, Otero A, Nieto E, Vallejo J. Differential features between bipolar I and bipolar II disorder. Compr Psychiatry 1997; 38(2): 98-101.
18. Thompson JM, Gallagher P, Hughes JH, Watson S, Gray JM, Ferrier IN, et al. Neurocognitive impairment in euthymic patients with bipolar affective disorder. Br J Psychiatry 2005; 186: 32-40.
19. Torrent C, Martinez-Aran A, Daban C, Sanchez-Moreno J, Comes M, Goikolea JM, et al. Cognitive impairment in bipolar II disorder. Br J Psychiatry 2006; 189: 254-9.