پژوهشهای بالینی در دوره دستیاری در یک نگاه: پیمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

10.22122/ajcr.2020.91649

چکیده

 مقدمه: آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد )EBM( در برنامه دستیاری، نه تنها به توسعه مهارتهای لازم جهت انجام امور پزشکی
کمک میکند؛ بلکه به یادگیری اصول تحقیق مرتبط با نشر مقالات و شواهد نیز کمک مینماید. هدف از این مطالعه مشخص کردن
موانع تحقیقاتی که دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان ممکن بود با آن روبرو شوند و بر فعالیتهای پژوهشی آنها اثر بگذارد بود.
شیوه مطالعه: این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی بود. 141 نفر از دستیاران بالینی رشتههای مختلف دانشگاه به
سؤالات مورد نظر پاسخ دادند. دادهها از طریق یک پرسشنامه معتبر که روایی و پایایی آن بررسی شد، جمعآوری گردید. در این
پرسشنامه گویههای مربوط به موانع پژوهشی در پنج حیطه فردی، حرفهای، آموزشی، مدیریتی و تخصیص منابع طراحی شد.
یافتهها: اکثر پاسخدهندگان سه نوع از موانع شامل آموزشی، مسائل شخصی و حرفهای و منابع را بیان کردند که بیشترین تأثیر را
بر فعالیتهای تحقیقاتی آنها داشت. بیشترین اجماع در مورد آموزشهای لازم در توسعه مهارتهای پژوهشی بود. مشکلات حرفهای
و شخصی و همین طور منابع و نحوه مدیریت آنها نیز دیگر انواع موانع را شامل میشدند. اختلاف معناداری در رابطه با رشته و مقطع
تحصیلی دستیاران در خصوص این موانع وجود نداشت.
نتیجهگیری: همه دستیاران در همه سطوح تحصیلی عوامل مشابهی را مورد تأکید قرار دادند؛ که مهمترین آنها مهارتهای
پژوهشی آنها همچون بررسی متون مرتبط با نگارش علمی بود؛ بنابراین، یافتههای ما نشان داد که دستیاران میتوانند تحقیقات
علمی و مؤثری را در دوره خود انجام دهند، مشروط به آن که بتوانیم دورههای آموزش مهارتهای پژوهشی طراحی کنیم که موجب
رشد آنان در دانشگاه گردد


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical Research in The Residency Period at a Glance: A Survey in The University

چکیده [English]

Background: Evidence Based Medicine (EBM) training in residency program not only facilitates development of skills needs to practice of medicine but also helps learning of research principles involve publishing evidence. In this study, we aim to clarify the research barriers which residents in Kerman University of Medical Sciences may face in our health care setting and to determine factors influencing their research activities.
Methods: This is a descriptive cross sectional study. The study sample consisted of 140 medical residents of all fields of the University. Data were collected by a reliable and valid administered questionnaire related to 5 obstacle in research including educational, Personal and professional, Resources and their management.
Results: Three types of obstacles were considered to affect research activities by most of the respondents, with maximum agreement identifying educational obstacles in research skills development. Personal and professional, Resources and their management were included two the other type of obstacles. There were no significant differences by field of study, and durations of their course in these issues.
Conclusion: All residents in all grade of education emphasized similar factors influenced their research activities, the most important of which was their research skills such as literature review and scientific writing. Therefore, our findings show that the student specialists can conduct scientific and effective research in their course provided that we can design research training courses to develop staff and their trainees in our university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Obstacles
  • Residents