بررسی سطح سرمی اینترلوکین 71 در بیماران ایسکمیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان افضلی پور شهر کرمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

10.22122/ajcr.2021.91650

چکیده

مقدمه: بیماری ایسکمی قلبی از جمله بیماریهای عروق قلبی بشمار میرود و التهاب در این بیماری نقش اصلی را ایفا میکند.
سلولهای ایمنی بدن و اینترلوکینها نقش بسیار مهمی را در ایجاد التهاب و فراخوانی و مهاجرت لکوسیتها به محل التهاب دارند.
هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی اینترلوکین 11 در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلبی و ارتباط آن با ریسک فاکتورهای
بیماری بود.
شیوه مطالعه: تعداد 033 بیمار ایسکمیک قلبی وارد مطالعه شدند. بیماران به سه گروه مساوی انفارکتوس میوکارد حاد، آنژین
پایدار و آنژین ناپایدار تقسیم شدند. هم چنین یک گروه بهعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. غلظت سرمی اینترلوکین 11 با روش
الایزا و طبق اصول راهنمای کیت مربوطه انجام شد.
یافتهها: سطح سرمی اینترلوکین 11 در گروه AMI، در گروه SA، در گروه UA و در گروه کنترل به ترتیب 12/1 ± 30/6، 30/1
± 01/0، 01/1 ± 11/1 و 03/3 ± 66/0 بود. آنالیز آماری نشان داد که تفاوت بین گروههای مختلف بیماران با گروه کنترل معنیدار
بود ) 10/ 1<P(. اختلاف معنیداری بین گروههای بیماران باهم از نظر سطح سرمی اینترلوکین 11 وجود نداشت )30/3>P(. سطح
سرمی اینترلوکین 11 در بیماران دیابتی در مقایسه با بیماران غیر دیابتی به صورت معنیداری بالاتر بود )10/ 1<P(.
نتیجهگیری: نتایج نشان داد که افزایش سطح سرمی اینترلوکین 11 با بیماری ایسکمیک قلبی ارتباط داشت و مکانیسمهای مربوط
به اینترلوکین 11 با بیماری ایسکمیک قلبی ارتباط دارد. اینترلوکین 11 یک اینترلوکین التهابی است که با افزایش التهاب در پاتوژنز
بیماری ایسکمیک قلبی نقش دارد. احتمالاً بیماری دیابت، فاکتورهای التهابی هم چون اینترلوکینهای پیش التهابی مثل اینترلوکین
11 را افزایش میدهد و از این طریق با پاتوژنز بیماری ایسکمی قلبی ارتباط دارد


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of serum level of interleukin 17 in patients with ischemic heart disease referring to Afzalipour hospital in Kerman

چکیده [English]

Background: Ischemic heart disease (IHD) is a cardiovascular disease, in which inflammation plays a key role. The immune cells (white blood cells) and interleukins play a very important role in inflammation and the invasion and migration of leukocytes to the site of inflammation. The aim of this study was to evaluate the serum level of interleukin 17 in patients with IHD and its relationship with the risk factors for the disease.
Methods: A total of 300 patients with IHD were included in this study. The patients were divided into three equal groups, namely, acute myocardial infarction (AMI), stable angina (SA), and unstable angina (UA). Also, one group was considered as the control group. Serum levels of interleukin 17 were measured by ELISA kit, according to the manufacturer's instructions.
Results: Serum levels of IL-17 in the AMI, SA, UA, and control groups were 6.08 ± 1.12, 5.81 ± 1.05, 7.11 ± 1.37, and 3.46 ± 0.90, respectively. Statistical analysis showed that the difference between different groups of patients and the control group was significant (P<0.01). There was no significant differences in the serum level of interleukin 17 between different groups of patients (P>0.05). The sSerum levels of interleukin 17 in diabetic patients were significantly higher than those in non-diabetic patients (P<0.03).
Conclusion: The results showed that the serum levels of interleukin 17 were associated with ischemic heart disease, and mechanisms related to interleukin 17 were associated with IHD. Interleukin 17 is an inflammatory interleukin, which is associated with increased inflammation in the pathogenesis of IHD. Diabetes mellitus may increase inflammatory factors, such as interleukin 17, like pre-inflammatory interleukins, therefore, it is associated with the pathogenesis of IHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ischemic heart disease
  • Interleukin 17
  • Acute myocardial infarction
  • Stable angina
  • Unstable angina