بررسی اپیدمیولوژی و شناسایی مولکولی لیشمانیوز جلدی در شهرستان مرودشت استان فارس

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

10.22122/ajcr.2020.91651

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز یکی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است؛ که توسط گونههای مختلف تک یاختهای از جنس لیشمانیا
ایجاد میشود. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی گونههای لیشمانیای جلدی در شهرستان مرودشت بود.
شیوه مطالعه: این مطالعه مقطعی توصیفی، بر روی 333 بیمار مشکوک به لیشمانیوز پوستی مراجعهکننده به شبکه بهداشت
شهرستان مرودشت صورت گرفت. پس از تهیه گسترش از ضایعه بیمار و رنگآمیزی گیمسا، آماستیگوتهای انگل با استفاده از
میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. شناسایی مولکولی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی LIN4 و LIN17 انجام گرفت.
یافتهها: از 133 گسترش استخراج شده، آلودگی به انگل لیشمانیا با استفاده از روش میکروسکوپی و مولکولی در 103 نمونه تأیید
شد. نتایج PCR نشان داد که عامل سالک در نمونههای مورد مطالعه لیشمانیا ماژور میباشد. با بررسی اطلاعات دموگرافیک
بیماران مشخص شد که رخداد بیماری در مردان )4/00%(، فصل تابستان )3/00%(، شهریورماه )3/22%(، گروه سنی 00/44-
20/22 )1/22%(، زنان خانهدار )8/24%( و روستانشین )4/03%( بیشتر از سایر گروهها بود؛ و دستها )3/38%( بیشترین عضو مبتلا
بودند. )00%( بیماران دارای یک ضایعه در اندامهای خود بودند. در بین افراد مورد بررسی به ترتیب )18%(، )0/1%( و )04/12%(
سابقه مسافرت، سالک و مصرف دارو را داشتند. همچنین ماه بروز بیماری و محل ضایعه با شدت زخم ارتباط نشان دادند.
نتیجهگیری: نمونههای لیشمانیوز پوستی بهدستآمده در شهرستان مرودشت به طور عمده از نوع لیشمانیوز روستایی بود. بنابراین
جهت کنترل و پیشگیری از این بیماری مبارزه با جوندگان به عنوان یکی از مهمترین استراتژیهای کنترلی باید در اولویت قرار
گیرد


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Epidemiology and Molecular Identification of Cutaneous Leishmaniasis in Marvdasht County, Fars Province

چکیده [English]

Background: Leishmaniasis is one of the zoonosis diseases between humans and livestock that is caused by different species of protozoan of Leishmania genus and, due to its species and host immune response, produces various clinical forms. The aim of this study was to determine the molecular diagnosis of cutaneous leishmaniasis in Marvdasht city.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 333 suspected cases of cutaneous leishmaniasis referring to the health network of Marvdasht city. After the smear was prepared from the patient's lesion and Gimsa staining, the parasite amastigotes were observed using a light microscope. Polymerase chain reaction (PCR) was performed using specific primers LIN4 and LIN17 to amplify the KDNA gene.
Results: Leishmania parasites were confirmed by microscopic and molecular methods in 133 samples. The PCR results showed that the causative agent in all 133 samples was leishmania major. By analyzing Patients' demographic data and spatial distribution revealed that the occurrence of the disease in men (50/4%), summer (60/3%), September (29/3%), age group 27/26-44/50 (27/1%), housewives (24.8%) and rural (53/4%) were more than other groups. The hands (38/3%) were the most affected. Most patients (50%) had a lesion in their limbs.
Conclusion: The cutaneous leishmaniasis samples obtained in Marvdasht city are mainly rural leishmaniasis, that in this type, the reservoir of disease is wild rodents, especially rats. Therefore, in order to control and prevent this disease, the fight against rodents as one of the most important control strategies should be given priority

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cutaneous leishmaniasis
  • Marvdasht
  • Leishmania major
  • Human infection