ارزیابی جهشهای از نوع حذف و اضافه ژن P53 در بیماران مبتلا به سرطان معده در شهر کرمان با استفاده از تکنیک MLPA

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

10.22122/ajcr.2020.91682

چکیده

چکیده مقدمه: سرطان معده توسط اختلالات ژنتیکی و اپی ژنتیکی متعدد ایجاد میشود؛ که ژن P53 از شایعترین ژنهای جهشیافته در این بیماری میباشد. ارتباط بین جهش P53 و خصوصیات بالینی- آسیب شناسی )Pathologic Clinico )سرطان معده در مطالعات قبلی بهصورت متناقض گزارش شده است. هدف از این مطالعه تعیین جهشهای حذفی و مضاعف شدگی ژن p53 با روش MLPA؛ و بررسی ارتباط جهش P53 با خصوصیات بالینی پاتولوژیکی سرطان معده بود. شیوه مطالعه: 06 بیمار مبتلابه سرطان معده در این مطالعه وارد شدند و تمام 11 اگزون ژن P53 با روش MLPA بررسی شد. یافتهها: شایعترین اگزون جهشیافته اگزون 1 بود. ارتباطی معنیدار بین جهش P53 و برخی خصوصیات تومور مانند متاستاز به غدد لنفاوی )632/6=P )و تمایز یافته بودن آن )64/6=P )یافت شد. نتیجهگیری: با توجه به اینکه شایعترین اگزون جهشیافته ژن P53 در این مطالعه اگزون 1 بود، ممکن است مطرح کننده نقش مهم این اگزون در سرطانزایی این بیماری باشد. فراوانتر بودن جهشهای P53 در بیماران سرطان معده با درگیری غدد لنفاوی، نشانگر نیاز به شیمیدرمانی نئوادجوانت شدیدتر؛ و پیگیری دقیقتر بیماران با P53 جهشیافته بهمنظور پیشگیری از عود بیماری میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of deletion duplication mutation of p53 gene in gastric cancer patients in Kerman city by MLPA technique

چکیده [English]

Abstract Background: Gastric cancer (GC) is a heterogeneous disease driven by multiple genetic and epigenetic aberrations. Tp53 gene is commonly mutated in GC and correlation ofp53 mutation with clinicopathological features is contraversial. The aim of this study was firstly detection of deletion/duplication mutations in T P53 exones using multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) method in GC patients and, Secondly, we investigated p53 mutation relationship with GC clinicopatholoic features. Methods: 60 GC patients were enrolled in this study and all 11 Tp53 gene exones were assessed by MLPA method. Results: most mutation was occurred in exon 1.p53 mutation was found most frequently in GC with lymph node metastasis (p:0.032) and differentiated GC (P:0.04) . Conclusion: Regarding most mutations were located in exon 1,this exone may play important role in GC carcinogenesis. More common p53 mutation in GC with lymph node metastasis indicates GC with p53 mutation may need intensive adjuvant chemotherapy or frequent follow up to prevent relapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastric cancer
  • P53 Genes
  • Multiplex ligation-dependent probe amplification