رمیلینیشن : رویکرد درمانی نوین و امیدبخش در درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله مروری

10.22122/ajcr.2020.91804

چکیده

مقدمه: بیماری مالتیپل اسکلروزیس) ام اس( از جمله بیماریهای التهابی مزمن و اغلب پیش رونده سیستم اعصاب مرکزی است. 
این بیماری ناشی از تخریب میلین در مناطقی از سیستم اعصاب مرکزی محسوب میشود؛ در نتیجه حمایت زودهنگام برای حفظ 
الیگودندروسیتها و رمیلینیشن آکسونها؛ از اهداف درمانی مهم و امید بخش در درمان بیماری ام اس به حساب میآید.
شیوه مطالعه: برای یافتن مستندات، جست و جو در پایگاههای داده داخلی و خارجی؛ با استفاده از کلیدواژههای مرتبط انجام 
گرفت. از میان 232 مقاله که با کلیدواژههای remyelination و sclerosis multiple در آنها یافت شده بودند، در مجموع با 
توجه به اهداف مطالعه 07 مقاله، که در فاصله سالهای 2777 تا 2727 میلادی به انجام رسیده بود، انتخاب گردید و مطالب از آنها 
استخراج شد.
یافته ها: چند گزینه درمان برای کاهش آسیب به میلین در بیماری مالتیپل اسکلوزیس که در حال حاضر استفاده میشود؛ تا حد 
زیادی شامل داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی میباشد؛ که اثر بخشی محدودی در زیرمجموعهای از بیماران نشان داده است. 
امروزه درمانهایی که التهاب را هدف قرار دهند و رمیلینیشن را افزایش دهند دنبال میشوند.
نتیجهگیری: در بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس، روند بازسازی آکسون آسیب دیده با مشکل رو به رو میشود و بیماری شدت 
پیدا میکند. به نظر میرسد درمانهایی بر پایه بازسازی میلین میتواند هدایت و عملکرد آکسونها را بازگرداند؛ و از تخریب بیشتر
آکسونها و تشدید بیماری جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Remyelination therapies: A promising and modern therapeutic approach to the treatment of multiple sclerosis

چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory, demyelinating disease of the 
central nervous system (CNS) in which Myelin sheath and oligodendrocyte in a process called 
demyelination are destroyed. In the onset of disease, a spontaneous repair procedure launches in 
which new myelin sheaths are elaborated and remyelination happens.
Methods: This review study was carried out in 2020. Articles on the related topic were explored 
in the Internal and external databases. A total of 235 related research papers, in English and 
Persian since 2000 were extracted under the keywords “remyelination and multiple sclerosis” 
and on the basis of relevance 70 were included. Articles with unknown sample size and 
methodology or with no full text access were excluded.
Results: The currently available medications for multiple sclerosis are mostly immunemodulating and do not directly improve repair. White matter regeneration, is a new and potential 
approach to treating multiple sclerosis, as remyelination repairs the damaged regions of the 
central nervous system.
Conclusion: For the majority of MS patients, recovery process fails and oligodendrocyte are not 
able to regenerate the demyelinated axons. Axons are destroyed and symptoms commence. 
Therefore, early modulations to preserve oligodendrocytes and induce remyelination could be a 
promising therapeutic goal in treatment of MS. In this review, we explore several effective 
therapies and clinical trials for the recovery of the lost myelin. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple sclerosis
  • Demyelination
  • Myelin
  • Oligodendrocyte
  • Remyelination