مقایسه فراوانی پرفشاری خون در کودکان مبتلا به هماچوری و کودکان سالم

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دستیار، گروه کودکان، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد آمار زیستی، پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان افضلی پور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:هماچوری به دفع مقادیر غیر طبیعی گلبول قرمز در ادرار گفته می‌شود و می‌تواند علامتی از یک پاتولوژی کلیوی جدی یا خوش‌خیم در اطفال باشد. هماچوری، فشار خون و بیماری‌های کلیوی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. با توجه به شیوع بالای پرفشاری خون در کودکان، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ارتباط مقایسه فشار خون کودکان مبتلا به هماچوری با کودکان سالم بود.
شیوه مطالعه: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر روی 50 کودک مبتلا به هماچوری و 50 کودک سالم انجام شد. تشخیص هماچوری با استفاده از آزمایش آنالیز ادرار و تأیید تشخیص به وسیله مشاهده میکروسکوپی انجام گرفت. میزان فشار خون کودک، فشار خون والدین و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) به دقت توسط یک نفر اندازه‌گیری گردید. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:از نظر فراوانی جنسیت (گروه مورد: 20 پسر و 30 دختر و گروه شاهد: 21 پسر و 29 دختر)، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (0.839 = P). از نظر دیگر متغیرهای دموگرافیک نیز بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. فشار خون سیستولیک (Systolic blood pressure یا SBP) و دیاستولیک (Diastolic blood pressure یا DBP) کودکان گروه مورد (به ترتیب 88.90 و 63.93 میلی‌متر جیوه) به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد (81.20 و 55.86 میلی‌متر جیوه) بود. ارتباط معنی‌دار و مستقیمی بین SBP کودک مبتلا به هماچوری با SBP و DBP والدین کودک و سن مشاهده گردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن فشار خون در کودکان مبتلا به هماچوری، می‌توان از فشار خون کودکی به عنوان عاملی خطرساز در بروز بیماری هماچوری نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Prevalence of Hypertension between the Children with Hematuria and Healthy Children

نویسندگان [English]

  • Saeideh Parvaresh 1
  • Farzaneh Ghazanfari 1
  • Zeinab Chavushan 2
  • Azam Dehghani 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Resident, Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 MSc in Biostatistics, Clinical Research Unit, Afzalipour Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Abnormal disposal level of red blood cells in the urine is called hematuria and can be a sign of a serious or benign renal pathology in children. Hematuria, hypertension, and kidney diseases have closely relationship. Given the high prevalence of hypertension in children, the aim of this study was to compare it between children with hematuria and healthy children.
Methods: This was a case-control study on 50 children with hematuria and 50 healthy children. Detection of hematuria was performed with urinary analysis and confirmation of diagnosis by microscopic observation. Child's blood pressure and body mass index, and parental pressure were measured accurately by one person. Then, statistical analysis was performed via SPSS software.
Results: The frequency of sex (20 men and 30 women, and 21 men and 29 women in case control groups, respectively) was not significantly different between the two groups
(P = 0.839), as well as other demographic variables. Children's maximum and minimum blood pressure in the case group (and mmHg) was significantly higher than the control group (88.90 vs. 81.20 and 63.93 vs. 55.86 mmHg, respectively). Significant correlations were seen between maximum blood pressure in children with hematuria with parents' minimum and maximum blood pressure, and children's age.
Conclusion: Due to the elevated blood pressure in children with hematuria, child's blood pressure can be named as a risk factor in incidence of hematuria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematuria
  • blood pressure
  • Body mass index
1. Daniels SR. Consultation with the specialist. The diagnosis of hypertension in children: an update. Pediatr Rev 1997; 18(4): 131-5.
2. Sorof J, Daniels S. Obesity hypertension in children: a problem of epidemic proportions. Hypertension 2002; 40(4): 441-7.
3. Lurbe E, Rodicio JL. Hypertension in children and adolescents. J Hypertens 2004; 22(7): 1423-5.
4. Chung HM, Liao YM, Tsai YC, Liub MC. Microscopic hematuria in children. Urol Sci 2011; 22(3): 93-6.
5. Youn T, Trachtman H, Gauthier B. Clinical spectrum of gross hematuria in pediatric patients. Clin Pediatr (Phila) 2006; 45(2): 135-41.
6. Kliegman RM, Stanto, B, Geme JS. Conditions with hematuria and proteinuria. In: Kliegman RM, Stanton B, Geme JS, Schor NF, Behrman RE, editors. Nelson textbook of pediatrics. 19th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 1778.
7. Wood EG. Asymptomatic hematuria in childhood: a practical approach to evaluation. Indian J Pediatr 1999; 66(2): 207-14.
8. Moradmand S, Ganji MR, Meysami AP, Akbari Z, Mirkhani SZ, Tabrizchi N, et al. Prevalence of hypertension and its impact on birth weight and current body weight in school children In Tehran. Payavard Salamat 2012; 5(4): 16-23. [In Persian].
9. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P. Clinical methods. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, editors. Pediatric nephrology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2003. p. 399-419.
10. Alok K, Luther B. Hematuri . In: Edelmann CM, editor. Pediatric kidney disease. 2nd ed. Boston, MA: Little, Brown and Company; 1992. p. 553-61.
11. Jerry M. Conditions particularly associated with hematuria. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson textbook of pediatrics. 16th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2000. p. 1577-80.
12. Luther B. Evaluating the child with hematuria. In: Rudolph A, editor. Rudolph's pediatrics. 19th ed. California, US: Appleton & Lange; 1991. p. 1241-3.
13. Porro E, Calamita P, Nardelli M, Rana I, Montini L, Criscione S. Epidemiologic correlation between microhematuria in children and hypertension in their parents. Pediatr Med Chir 1993; 15(1): 33-6. [In Italian].
14. Kao JK, Lee IH, Huang CY, Tsao LY. Epidemiology and risks of red urine in patients in the pediatric emergency department of a medical center in Central Taiwan: An 8-year study. Chung Shan Medical Journal 2011; 22: 409-16.
15. Hooman N, Otoukesh H, randoost. Correlation of the severity of initial clinical and laboratory findings with prognosis in children with post streptococcal glomerulonephritis in Ali Asgar Children's Hospital. Razi j Med Sci 2007; 14(54): 209-15. [In Persian].
16. Sreeramareddy CT, Chew WF, Poulsaeman V, Boo NY, Choo KB, Yap SF. Blood pressure and its associated factors among primary school children in suburban Selangor, Malaysia: A cross-sectional survey. J Family Community Med 2013; 20(2): 90-7.
17. Mohammady J. Blood pressure variation among children of 7-11 years in Ilam. J Ilam Univ Med Sci 2007; 15(2): 19-25. [In Persian].
18. Fallah A, Gachkar L, Faraj S. A survey on blood pressure in schoolchildren aged 7 to 11 years in Tehran in years 2002-2003. J Zanjan Univ Med Sci 2003; 11(42): 43-9. [In Persian].
19. Emmanouilides GC, editor. Moss and Adams Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adult. 1st ed. Philadelphia, PA: Williams & Wilkins; 1995.
20. Thompson ED. Introduction to Maternity and Pediatric Nursing. 2nd ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 1995.
21. Yiu V, Buka S, Zurakowski D, McCormick M, Brenner B, Jabs K. Relationship between birthweight and blood pressure in childhood. Am J Kidney Dis 1999; 33(2): 253-60.
22. Pharoah PO, Stevenson CJ, West CR. Association of blood pressure in adolescence with birthweight. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998; 79(2): F114-F118.
23. Laor A, Stevenson DK, Shemer J, Gale R, Seidman DS. Size at birth, maternal nutritional status in pregnancy, and blood pressure at age 17: population based analysis. BMJ 1997; 315(7106): 449-53.