شیوع وجود اسکار کلیه در اسکن رادیوایزوتوپ و شاخص‌های مرتبط با آن در کودکان کمتر از 16 سال پس از بروز عفونت ادراری طی سال‌های 95-1391 در شهرستان ساری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات عفونی اطفال و گروه نفرولوژی اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه:عفونت دستگاه ادراری (Urinary tract infection یا UTI)، از علل اصلی اسکار بافت کلیه می‌باشد که عوارضی جدی همچون پرفشاری خون یا نارسایی مزمن کلیه را به دنبال دارد. بنابراین، تشخیص صحیح و به موقع UTI و سایر عوامل خطر بروز اسکار، از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اسکار کلیه در اسکن دی مرکپتو سوکسینیک اسید (Dimercaptosuccinic acid یا DMSA) پس از UTI در کودکان کمتر از 16 سال در بیمارستان بوعلی سینای ساری طی سال‌های 95-1391 انجام شد.
شیوه مطالعه: این پژوهش به روش توصیفی- مقطعی انجام گرفت و در آن پرونده بیماران سرپایی مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان بوعلی سینا و بیماران در دسترس مبتلا به UTI بستری در بخش اطفال آن بیمارستان که برای آن‌ها اسکن DMSA انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم استخراج گردید.
یافته‌ها:208 کودک در مطالعه شرکت نمودند که 83.2 درصد آنان را دختران و 16.8 درصد دیگر را پسران با میانگین سنی 32.57 ± 32.80 ماه تشکیل دادند. بر اساس نتایج DMSA اول، حدود 40 درصد التهاب و بر اساس DMSA دوم (تأخیری)، حدود 34 درصد اسکار مشاهده شد. در افرادی که اسکار داشتند، تعداد دفعات ابتلا به UTI بیشتر بود. همچنین، 71.4 درصد اشریشیاکلی، 14.3 درصد پروتئوس و 10.7 درصد کلبسیلا در این افراد گزارش گردید که پروتئوس به طور معنی‌داری با احتمال بیشتر ایجاد اسکار نسبت به ارگانیسم‌های دیگر همراه بود. رفلاکس ادراری با 9/67 درصد، بیشترین بیماری همراه در بیماران عنوان شد و همه افرادی که اسکار شدید داشتند، مبتلا به رفلاکس ادراری بودند. رابطه معنی‌داری بین مشاهده اسکار در DSMA با سن و جنسیت وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: اسکار عارضه شایعی در جریان UTI کودکان است. ارتباط واضحی بین وجود رفلاکس ادراری و تکرار دفعات ابتلا به UTI و ایجاد اسکار وجود دارد. از این‌رو، توجه به این موارد در بررسی UTI ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Renal Scar in Urinary Tract Infection Using Dimercaptosuccinic Acid (DMSA) Scan, and Related Factors in Children under 16 Years Old during the Years 2012-2016 in Sari City, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Mohammad-Jafari 1
  • Pooneh Yazdani 2
  • kasra karimi 3
  • Neda Entezari 4
1 Professor, Department of Pediatric Nephrolosis, Pediatric Infectious Disease Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services, Sari
2 Medical Student, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatric, Islamic Azad university of Tonekabon, Tonekabon, Iran
4 Medical Student, Medical School, Islamic Azad university of Tonekabon, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Background: Urinary tract infection is one of the main causes of renal scar that can lead to serious complications such as hypertension or chronic renal failure. Therefore, accurate and timely diagnosis of urinary tract infection and other risk factors related to scar is very important. This study aimed to determine the prevalence of renal scar using dimercaptosuccinic acid (DMSA) scan after urinary tract infection in children under 16 years old in Bu Ali Sina hospital located in Sari City, Iran, during the years 2012 to 2016.
Methods: In this cross-sectional study, the data were extracted from files related to those patients suffering UTI referred to Bu Ali Sina hospital, for whom DMSA scan was performed.
Results: Of 208 enrolled children, 83.2% were girls and 16.8% were boy with mean age of 32.80 ± 32.57 months. Based on the first DMSA scan, the prevalence of scars was about 40%; and based on second DMSA scan (delayed), the prevalence was about 34%. In people who had scar, the frequency of UTI was more. In these patients, the most common organisms were Escherichia coli (71.4%), Proteus (14.3%), and Klebsiella (10.7%). Proteus significantly led to scar formation more than the others. Vesicoureteral reflux (VUR) with prevalence of 67.9% was the most common observed disease; and all patients with severe scars suffered from VUR. Scar in DSMA scan had no significant relationship with age and gender.
Conclusion: Scar is a relatively common complication of UTI in children and VUR is an important risk factor for permanent damage. It is mandatory to think to this critical complications in children with UTI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urinary tract infection
  • Scar
  • DMSA
1. Tombesi MM, Alconcher LF, Lucarelli L, Ciccioli A. Algorithms imaging tests comparison following the first febrile urinary tract infection in children. Arch Argent Pediatr 2017; 115(4): 370-3.
2. Masika WG, O'Meara WP, Holland TL, Armstrong J. Contribution of urinary tract infection to the burden of febrile illnesses in young children in rural Kenya. PLoS One 2017; 12(3): e0174199.
3. Vachvanichsanong P, Dissaneewate P, McNeil E. What did we find from imaging studies in childhood urinary tract infection and which studies are mandatory? Urology 2018; 111: 176-82.
4. Lellig E, Apfelbeck M, Straub J, Karl A, Tritschler S, Stief CG, et al. Urinary tract infections in children. Der Urologe Ausg A 2017; 56(2): 247-62.
5. Sorlozano-Puerto A, Gomez-Luque JM, Luna-Del-Castillo JD, Navarro-Mari JM, Gutierrez-Fernandez J. Etiological and resistance profile of bacteria involved in urinary tract infections in young children. Biomed Res Int 2017; 2017: 4909452.
6. Rodriguez-Lozano J, de Malet A, Cano ME, de la Rubia L, Wallmann R, Martinez-Martinez L, et al. Antimicrobial susceptibility of microorganisms that cause urinary tract infections in pediatric patients. Enferm Infecc Microbiol Clin 2017.
7. Reaffirmation of AAP clinical practice guideline: The diagnosis and management of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children 2-24 months of age. Pediatrics 2016; 138(6).
8. Korbel L, Howell M, Spencer JD. The clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and adolescents. Paediatr Int Child Health 2017; 37(4): 273-9.
9. Abdelhalim A, Khoury AE. Critical appraisal of the top-down approach for vesicoureteral reflux. Investig Clin Urol 2017; 58(Suppl 1): S14-S22.
10. Schlager TA. Urinary tract infections in infants and children. Microbiol Spectr 2016; 4(5).
11. Mohammadjafari H, Alam A, Mohammadi S, Mousavi SA, Kosaryan A, Khademloo M, et al. Outcome of vesicoureteral reflux in infants: Impact of prenatal diagnosis. Iran J Pediatr 2013; 23(4): 439-44.
12. Karmazyn BK, Alazraki AL, Anupindi SA, Dempsey ME, Dillman JR, Dorfman SR. ACR appropriateness criteria urinary tract infection-child. J Am Coll Radiol 2017; 14: S362-S371.
13. Karimian M, Kermani R, Khaleghi M, Kelishadi R, Ataei B, Mostafavi N. Antibiotic susceptibility patterns of isolates from children with urinary tract infection in Isfahan, Iran: Impact on empirical treatment. J Glob Antimicrob Resist 2017; 9: 3-7.
14. Nordenstrom J, Sjostrom S, Sillen U, Sixt R, Brandstrom P. The Swedish infant high-grade reflux trial: UTI and renal damage. J Pediatr Urol 2017; 13(2): 146-54.
15. Abedi SM, Mohammadjafari H, Hosseinimehr SJ, Mardanshahi A. Imaging of renal cortex in nuclear medicine. Clinical Excellence 2014; 2(1): 50-69.
16. Yamasaki Y, Uemura O, Nagai T, Yamakawa S, Hibi Y, Yamamoto M, et al. Pitfalls of diagnosing urinary tract infection in infants and young children. Pediatr Int 2017; 59(7): 786-92.
17. Hudson A, Romao RLP, MacLellan D. Urinary tract infection in children. CMAJ 2017; 189(16): E608.
18. Feldman EA, McCulloh RJ, Myers AL, Aronson PL, Neuman MI, Bradford MC, et al. Empiric antibiotic use and susceptibility in infants with bacterial infections: A multicenter retrospective cohort study. Hosp Pediatr 2017.
19. Chung EM, Soderlund KA, Fagen KE. Imaging of the pediatric urinary system. Radiol Clin North Am 2017; 55(2): 337-57.
20. Baquerizo BV, Peters CA. Antibiotic prophylaxis and reflux: Critical review and assessment. F1000Prime Rep 2014; 6: 104.
21. Sinha R, Mukherjee D, Sengupta J, Saha S, Banerjee S. Yield of imaging performed as per Indian society of pediatric nephrology guidelines in children with urinary tract infection. Indian Pediatr 2017; 54(9): 749-51.
22. Kawai S, Kanai T, Hyuga T, Nakamura S, Aoyagi J, Ito T, et al. Top-down approach is possible strategy for predicting breakthrough fUTIs and renal scars in infants. Pediatr Int 2017; 59(7): 781-5.
23. Swerkersson S, Jodal U, Sixt R, Stokland E, Hansson S. Urinary tract infection in small children: The evolution of renal damage over time. Pediatr Nephrol 2017; 32(10): 1907-13.
24. Lee JW, Park JS, Park KB, Yoo GH, Kim SS, Lee SM. Prediction of renal cortical defect and scar using neutrophil-to-lymphocyte ratio in children with febrile urinary tract infection. Nuklearmedizin 2017; 56(3): 109-14.
25. Dharmalingam A, Pawar SU, Parelkar SV, Shetye SS, Ghorpade MK, Tilve GH. Tc-99m ethylenedicysteine and tc-99m dimercaptosuccinic acid scintigraphy-comparison of the two for detection of scarring and differential cortical function. Indian J Nucl Med 2017; 32(2): 93-7.
26. Benador D, Benador N, Slosman D, Mermillod B, Girardin E. Are younger children at highest risk of renal sequelae after pyelonephritis?
Lancet 1997; 349(9044): 17-9.
27. Ghanesherbaf F, Kharazme A, Gharaeigomei R, Khakshour A, Khorashadizadeh F. Related factors with permanent scar in children with urinary tract infections. J North Khorasan Univ Med Sci 2011; 3(3): 57-67. [In Persian].
28. Wang Z, Xu H, Liu HM, Rao J, Shen Q, Cao Q. Clinical analysis of 139 cases of primary vesicoureteric reflux in children. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2008; 46(7): 518-21.
29. Gordon I, Barkovics M, Pindoria S, Cole TJ, Woolf AS. Primary vesicoureteric reflux as a predictor of renal damage in children hospitalized with urinary tract infection: A systematic review and meta-analysis. J Am Soc Nephrol 2003; 14(3): 739-44.
30. Farnsworth RH, Rossleigh MA, Leighton DM, Bass SJ, Rosenberg AR. The detection of reflux nephropathy in infants by 99mtechnetium dimercaptosuccinic acid studies. J Urol 1991; 145(3): 542-6.
31. Doganis D, Siafas K, Mavrikou M, Issaris G, Martirosova A, Perperidis G, et al. Does early treatment of urinary tract infection prevent renal damage? Pediatrics 2007; 120(4): e922-e928.
32. Macedo CS, Riyuzo MC, Bastos HD. Renal scars in children with primary vesicoureteral reflux. J Pediatr 2003; 79(4): 355-62.
33. Chiou YY, Chen MJ, Chiu NT, Lin CY, Tseng CC. Bacterial virulence factors are associated with occurrence of acute pyelonephritis but not renal scarring. J Urol 2010; 184(5): 2098-102.