دوره و شماره: دوره 3، شماره (2-1)، فروردین 1397 

مقاله کوتاه

نگاهی به ملاحظات اخلاقی پژوهش با کودکان

صفحه 19-28

مینا مبشر؛ علی حسینی نسب؛ محمدرضا شکیبی


الگوی تغذیه تکمیلی کودک و ارتباط آن با تأخیر رشد درکودکان 36-3 ماهه

صفحه 29-34

مجید کاراندیش؛ داود وهاب زاده؛ حسن آل طیب؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ آزاده امین پور