بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا با شاخص‌های سلامت دهان و دندان در جمعیت 15 تا 75 ساله شهر کرمان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دهان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 دندان‌پزشک، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دهان و دندان و گروه دندان‌پزشکی اجتماعی و سلامت دندان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه:دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن در جامعه جهانی است و می‌تواند تأثیرات مخربی بر روی بسیاری از بافت‌های بدن از جمله دهان و دندان داشته باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین میزان قند خون ناشتا (Fasting blood sugar یا FBS) و شاخص‌های سلامت دهان و دندان در جمعیت 15 تا 75 ساله شهر کرمان بود.
شیوه مطالعه: در این پژوهش، 5900 نفر با طیف سنی 75-15 سال و بدون نسبت خانوادگی، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای شرکت نمودند. شاخص‌های سلامت دهان شامل شاخص دندان خراب، افتاده و پرشده (Decayed, missing, and filled teeth یا DMFT)، شاخص لثه‌ای (Gingival index یا GI) و شاخص پریودنتال جامعه (Community periodontal index یا CPI) و میزان FBS افراد اندازه‌گیری شد. رابطه متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آزمون‌های χ2، همبستگی Pearson و Logistic regression در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 0.05 > P به عنوان سطح معنی‌داری داده‌ها در نظر گرفته شد.
یافته‌ها:12.7 درصد افراد شرکت‌کننده سطح FBS بالاتر از 126 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر را نشان دادند. پوسیدگی دندان و بیماری‌های پریودنتال در افراد دارای FBS بالاتر از 126 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر نسبت به گروه دارای قند خون مساوی یا کمتر از 126 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، بیشتر و تفاوت آن‌ها از لحاظ آماری معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین شاخص‌های سلامت دهان و دندان و سطح FBS وجود دارد. بنابراین، رعایت بهداشت دهان و دندان در بیماران مبتلا به دیابت بیش از پیش مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Level of Fasting Blood Sugar with Oral Health Indexes in 15- to 75-Year-Old Population in Kerman City, Iran

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Malek-Mohammadi 1
  • Faezeh Madani 2
  • Hamid Najafipour 3
  • Sajad Esfandiarpoor 4
1 Associate Professor, Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology AND Department of Dental Public Health, School of Dentisty, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Social Determinants on Oral Health Research Center AND Department of Dental Public Health, School of Dentisty, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Professor, Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology AND Department of Dental Public Health, School of Dentisty, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Dentist, Social Determinants on Oral Health Research Center AND Department of Dental Public Health, School of Dentisty, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is one of the most common chronic diseases in the world. The disease has destructive effects on various body organs such as mouth and teeth. The aim of this study was to assess the relationship between the levels of fasting blood sugar (FBS) and oral health indexes in 15-75-year-old population in Kerman City, Iran.
Methods: The study recruited 5900 subjects aged 15-75 years in a household survey selected non-proportional to size using one-stage cluster sampling. The data were collected by questionnaires, clinical examination, and laboratory tests. Oral health measurements included decayed, missing, and filled teeth (DMFT) index, gingival index (GI), community periodontal index (CPI), and fasting blood glucose was measured in people, too. Statistical analysis was done using chi-square, Pearson correlation, and logistic regression tests via SPSS software. P < 0.05 was considered as the level of significance.
Results: 12.7% of participants had fasting blood sugar of more than 126 mg/dl. Dental caries and periodontal disease were more observed in these subject compared to those with fasting blood sugar of equal or less than 126 mg/dl, and this difference was statistically significant.
Conclusion: The study showed a significant relationship between the level of fasting blood sugar and oral health indexes. Importance of oral health in patients with diabetes mellitus was confirmed more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood glucose
  • Decayed
  • missing
  • and filled index
  • Gingival index
  • Periodontal index
1. Soltesz G, Patterson C, Dahlquist G. Diabetes in the young: A global perspective. In: Gan D, editor. IDF Diabetes Atlas. 2nd ed. Brussels, Belgium: International Diabetes Federatio; 2003. p. 113-40.
2. Burket LW, Greenberg MS, Glick M, Ship JA. Burket's oral medicine. Hamilton, ON: BC Decker; 2008. p. 509-36.
3. Guariguata L, Whiting DR, Hambleton I, Beagley J, Linnenkamp U, Shaw JE. Global estimates of diabetes prevalence for 2013 and projections for 2035. Diabetes Res Clin Pract 2014; 103(2): 137-49.
4. Puttaswamy KA, Puttabudhi JH, Raju S. Correlation between salivary glucose and blood glucose and the implications of salivary factors on the oral health status in type 2 diabetes mellitus patients. J Int Soc Prev Community Dent 2017; 7(1): 28-33.
5. Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, McGraw H, Hauser SL, Stone RM, et al. Harrison's principles of internal medicine. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. p. 2109-17.
6. Little JW, Falace D, Miller C, Rhodus NL. Dental management of the medically compromised patient. Phildelphia, PA: Mosby Elsevier; 2008. p. 211-21.
7. Owlia F, Akhavan Karbassi M, Ahadian H, Kazemeiny K. Comparison of salivary pH in diabetic patients referring to diabetes center of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences with non-diabetic controls. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20 (1): 82-9. [In Persin].
8. Khalid Aziz H. The relationship between the dental caries and the blood glucose level among type II non insulin dependent diabetic patients. Journal of Baghdad College of Dentistry 2012; 24(Special Is): 108-14.
9. Moshaverinia M, Lavaee F, Moshaverinia S, Gholami F. The prevalence of dental caries in diabetic patients of Sheshdeh Qarebolaq. Sadra Medical Sciences Journal 2014; 2(1): 11-9. [In Persian].
10. Alves C, Menezes R, Brandao M. Salivary flow and dental caries in Brazilian youth with type 1 diabetes mellitus. Indian J Dent Res 2012; 23(6): 758-62.
11. Eldarrat AH. Awareness and attitude of diabetic patients about their increased risk for oral diseases. Oral Health Prev Dent 2011; 9(3): 235-41.
12. Mealey BL, Oates TW. Diabetes mellitus and periodontal diseases. J Periodontol 2006; 77(8): 1289-303.
13. Khader YS, Dauod AS, El-Qaderi SS, Alkafajei A, Batayha WQ. Periodontal status of diabetics compared with nondiabetics: a meta-analysis. J Diabetes Complications 2006; 20(1): 59-68.
14. Najafipour H, Mirzazadeh A, Haghdoost A, Shadkam M, Afshari M, Moazenzadeh M, et al. Coronary artery disease risk factors in an urban and peri-urban setting, Kerman, southeastern Iran (KERCADR Study): Methodology and preliminary report. Iran J Public Health 2012; 41(9): 86-92.
15. Kay EJ, Mills I, Tredwin C, Lambe P, Nassani MZ. Comparison of utility weighted DMFT with patient-reported oral well-being. J Oral Rehabil 2014; 41(2): 155-61.
16. Malekmohammadi T, Hajizamani A. Indices for measuring health and disease in dentistry. Kerman, Iran: Darkoob Publications; 2011. p. 182. [In Persian].
17. Almas K, Al-Qahtani M, Al-Yami M, Khan N. The relationship between periodontal disease and blood glucose level among type II diabetic patients. J Contemp Dent Pract 2001; 2(4): 18-25.
18. Cohen DW, Friedman LA, Shapiro J, Kyle GC, Franklin S. Diabetes mellitus and periodontal disease: Two-year longitudinal observations. I. J Periodontol 1970; 41(12): 709-12.
19. Bharateesh J, Ahmed M, Kokila G. Diabetes and oral health: A case-control study. Int J Prev Med 2012; 3(11): 806-9.
20. Novaes AB, Jr., Pereira AL, de Moraes N, Novaes AB. Manifestations of insulin-dependent diabetes mellitus in the periodontium of young Brazilian patients. J Periodontol 1991; 62(2): 116-22.
21. Miralles L, Silvestre FJ, Hernandez-Mijares A, Bautista D, Llambes F, Grau D. Dental caries in type 1 diabetics: Influence of systemic factors of the disease upon the development of dental caries. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2006; 11(3): E256-E260.
22. Garton BJ, Ford PJ. Root caries and diabetes: risk assessing to improve oral and systemic health outcomes. Aust Dent J 2012; 57(2): 114-22.
23. Farhadmolashahi L, Kadeh H, Saravani S, Dashipoor A. Level of glycemic control in diabetic patients reffering to Zahedan Dental School (Iran) in 2005. J Mashad Dent Sch 2011; 35(3): 195-204. [In Persian].
24. Shooriabi M, Habibikia A, Satvati SA, Mohagheghi SA, Mawalizadeh S, Rajaei L, et al. Evaluation of glycemic control and its relationship with dry mouth in patients with diabetes mellitus referred to Ahvaz Dental School. Jundishapur Sci Med J 2014; Suppl: 89-96. [In Persian].